Home » Uncategorized » ДОПУСТИМО ЛИ Е ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР ДА РАЗПРОСТРАНЯВА НЕВЕРНИ И НЕПЪЛНИ ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА

ДОПУСТИМО ЛИ Е ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР ДА РАЗПРОСТРАНЯВА НЕВЕРНИ И НЕПЪЛНИ ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА

Главният прокурор на Република България разпространи чрез своя пресцентър неверни и непълни данни за дейността на наказателните отделения на Софийския градски и Софийския районен съд. Същевременно, когато председателят на СГС публично опроверга верността на част от разпространената информация, главният прокурор се скри зад своите подчинени и не поднесе публично извинение.

Тези събития се случват в момент, когато се провежда мисия на Службата за подкрепа на структурните реформи на ЕК и се очакват важни доклади за независимостта и ефективността на българската прокуратура. Главният прокурор отказва да дава отговори за ефективността и обективността на водените разследвания за корупция на високите властови нива или изобщо да води такива разследвания. В същото време, търсейки удобен виновник за своите неуспехи, събира данни за продължителността на съдебните производства и без да ги провери за вярност и пълнота ги разпространява, с което постига дискредитиране на българския съд. В краткосрочен план се цели фабрикуване на „мотиви“ за промяна в специалната подсъдност на СГС.

Преди време изпълнителната власт водеше яростна битка с независимия съд, за да демонстрира мними „успехи“ в борбата с престъпността, правейки компромис с принципите на справедливия процес. Още по-недопустимо е такава битка да се води от името на главния прокурор на републиката. Обругаването на съда може и да има временни конюнктурни ползи за някого, но в перспектива причинява  дългосрочните вреди за държавността и българските граждани.

Представям текста на предложение от петима членове на ВСС за разглеждането му в заседание на  Съдийската колегия на 22.11.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС,

         Във връзка с Вашите правомощия по чл. 5, ал. 2 от Правилата за работа на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлагамe да включите за разглеждане в проекта за дневен ред за заседанието на съдийската колегия на ВСС за 22 ноември 2016 година следната точка:

„Провеждане на дискусия и изразяване на становище във връзка с публично разпространени данни от главния прокурор на Република България за незавършени наказателни дела от общ характер, водени в Софийския районен съд и Софийския градски съд по внесени от СРП и СГП обвинителни актове, по които разглеждането в съда е продължило повече от две години.“

         УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

            Проверките на организацията и съдържанието на правораздавателната дейност в съдилищата са от съществено значение за подобряване на качеството на правосъдието, но регламентацията на тяхното провеждане има ролята на гаранция за независимостта и безпристрастността на съдиите. В чл. 132а, ал.  6 от Конституцията е предвидено принципното положение, че Инспекторатът към ВСС (ИВСС) проверява дейността на съдилищата, без да засяга независимостта на съдиите при осъществяването на техните функции. Според чл. 54, ал.1, т. 1-7 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) на ИВСС е възложена общата компетентност: да проверява организацията по образуването и движението на съдебните дела, както и приключването им в установените срокове; да проверява организацията на административната дейност на съдилищата; да анализира и обобщава делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт; при нарушения, установени при осъществяване на проверките да сигнализира административния ръководител на съответния орган на съдебната власт и съответната колегия на Висшия съдебен съвет. Отделно от правомощията на Инспектората контролни правомощия по отношение на организацията на дейността на съдиите в районните, окръжните и апелативните съдилища имат и съответно председателите на окръжните, апелативните и Върховния касационен съд. Качеството на дейността на съдията при осъществяване на правосъдието се проверява по реда на инстанционния контрол, регламентиран в процесуалните закони.

         В действащите нормативни актове не съществува ред, по който прокуратурата да осъществява контрол върху организацията и съдържанието на дейността на съдиите и съдилищата при осъществяване на правосъдието. При осъществяване на наказателното правосъдие съдебната фаза на процеса заема централно място, съответно прокуратурата се установява като страна по обвинението, поради което е несъвместимо с принципите за състезателност и безпристрастност съдът да бъде обект на контрол и проверки от представителите на държавното обвинение. Нещо повече, в правовите държави съдът е органът, който в рамките на закона контролира дейността на прокуратурата – чрез съдебния контрол върху досъдебното производство и чрез разглеждане на основателността на наказателните обвинения в рамките на съдебната фаза на процеса.

         В отклонение от посочените основни принципи на устройство на съдебната власт и наказателния процес по искане на главния прокурор на РБ през месец октомври 2016 г. са извършени проверки в наказателните отделения на Софийския районен съд и Софийския градски съд:

На 21.10.2016 г. градският прокурор е изпратила на главния прокурор исканите от него данни относно незавършените наказателни дела от общ характер, водени в СГС по внесен от СГП обвинителен акт, по които разглеждането е продължило повече от две години. Информацията е представена в табличен вид, в която се съдържа номерът на съдебното дело, датата на внасяне на обвинителния акт, предметът на делото, броят на съдебните заседания. Така изготвената справка е изпратена от главния прокурор на съдийската колегия на 27.10.2016 г.

 На 28.10.2016 г. заместник-районният прокурор на СРП е изпратил на главния прокурор  исканите от него данни относно незавършените наказателни дела от общ характер, водени в СРС по внесен от СРП обвинителен акт, по които разглеждането е продължило повече от две години. Информацията е представена в табличен вид, в която се съдържа номерът на прокурорската преписка, номерът на съдебното дело, датата на внасяне на обвинителния акт, предметът на делото, броят на съдебните заседания. Така изготвената справка е изпратена от главния прокурор на съдийската колегия на 01.11.2016 г.

На 07.11.2016 г. главният прокурор е изпратил по компетентност на съдийската колегия информация в табличен вид относно образувани и свършени в СГС наказателни дела от общ характер, по които е налице значително забавяне при изготвяне на мотивите – НОХД № 6746/2008 г., НОХД № 6837/2004 г., НОХД № 367/2008 г., НОХД № 7210/2007 г.

На 09.11.2016 г. трите писма на главния прокурор са включени за разглеждане в заседание на комисията по дисциплинарна дейност към съдийската колегия на ВСС. Комисията е решила да изпрати писмата на главния прокурор на председателите на СГС и СРС с искане за отговор.

На 14.11.2016 г. главният прокурор разпространява чрез пресцентъра си обобщената информация, добита от извършената от него проверка на наказателните отделения на СРС и СГС.

На 15.11.2016 г. ръководството на СГС опровергава изнесената от главния прокурор информация, като заявява, че в Софийския градски съд няма наказателни дела, по които 8 години не са написани мотивите. Подобни констатации не са направени при нито една от проверките на ВСС, ИВСС, както и при тази, извършена от Софийски апелативен съд в периода 25.01.2016 г. – 12.02.2016 г. Ръководството на СГС счита за абсолютно недопустимо изнасянето на непроверена и напълно невярна информация и то от главния прокурор на РБългария.

При така изнесената фактология на събитията считаме, че съдийската колегия на ВСС трябва недвусмислено да даде оценка за неприемливостта на действията на главния прокурор. На първо място, прокуратурата няма право да проверява дейността на съда по наказателни дела. Такива правомощия има ИВСС, председателите на съдилищата и горестоящият съд в рамките на инстанционния контрол. На второ място, публичното разпространение на невярна информация с цел дискредитиране на съда разрушава доверието в съда, а това е недопустимо в правовата държава. Главният прокурор следва да извършва проверки за срочността и продължителността на  досъдебните производства, както и да анализира поведението на прокуратурата в съдебната фаза, включително чрез запознаване и обсъждане на практиката на съдилищата. Не ни е известно прокуратурата да е изготвила и представила анализи за продължителността и ефективността на досъдебното производство.

Считаме, че липсва основание за проверката на двете съдилища, наредена от главния прокурор, както и че преследваната с нея цел не е в интерес на доброто осъществяване на правосъдието. Обругаването на съда може и да има временни конюнктурни ползи за някого, но в перспектива причинява  дългосрочните вреди за държавността и българските граждани.

В този смисъл намираме за необходимо да обсъдим основанието, начина на протичане, целите и резултатите от проверката на наказателните отделения на Софийски районен съд и Софийски градски съд, извършена по искане на главния прокурор на РБ.

По изложените съображения предлагаме съдийската колегия на  ВСС да  приеме следното решение

ПРОЕКТ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

                                      Р  Е  Ш  И:

ПРИЕМА ЗА НЕДОПУСТИМО публичното разпространяване от главния прокурор на Република България на непълни и неверни данни за дейността на наказателните отделения на Софийски районен съд и Софийски градски съд.

С уважение:

Галина Карагьозова

Калин Калпакчиев

Камен Иванов

Соня Найденова

Юлия Ковачева

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: