Home » 2016 » November

Monthly Archives: November 2016

Advertisements

ДОПУСТИМО ЛИ Е ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР ДА РАЗПРОСТРАНЯВА НЕВЕРНИ И НЕПЪЛНИ ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА

Главният прокурор на Република България разпространи чрез своя пресцентър неверни и непълни данни за дейността на наказателните отделения на Софийския градски и Софийския районен съд. Същевременно, когато председателят на СГС публично опроверга верността на част от разпространената информация, главният прокурор се скри зад своите подчинени и не поднесе публично извинение.

Тези събития се случват в момент, когато се провежда мисия на Службата за подкрепа на структурните реформи на ЕК и се очакват важни доклади за независимостта и ефективността на българската прокуратура. Главният прокурор отказва да дава отговори за ефективността и обективността на водените разследвания за корупция на високите властови нива или изобщо да води такива разследвания. В същото време, търсейки удобен виновник за своите неуспехи, събира данни за продължителността на съдебните производства и без да ги провери за вярност и пълнота ги разпространява, с което постига дискредитиране на българския съд. В краткосрочен план се цели фабрикуване на „мотиви“ за промяна в специалната подсъдност на СГС.

Преди време изпълнителната власт водеше яростна битка с независимия съд, за да демонстрира мними „успехи“ в борбата с престъпността, правейки компромис с принципите на справедливия процес. Още по-недопустимо е такава битка да се води от името на главния прокурор на републиката. Обругаването на съда може и да има временни конюнктурни ползи за някого, но в перспектива причинява  дългосрочните вреди за държавността и българските граждани.

Представям текста на предложение от петима членове на ВСС за разглеждането му в заседание на  Съдийската колегия на 22.11.2016 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС,

         Във връзка с Вашите правомощия по чл. 5, ал. 2 от Правилата за работа на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлагамe да включите за разглеждане в проекта за дневен ред за заседанието на съдийската колегия на ВСС за 22 ноември 2016 година следната точка:

„Провеждане на дискусия и изразяване на становище във връзка с публично разпространени данни от главния прокурор на Република България за незавършени наказателни дела от общ характер, водени в Софийския районен съд и Софийския градски съд по внесени от СРП и СГП обвинителни актове, по които разглеждането в съда е продължило повече от две години.“

         УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

            Проверките на организацията и съдържанието на правораздавателната дейност в съдилищата са от съществено значение за подобряване на качеството на правосъдието, но регламентацията на тяхното провеждане има ролята на гаранция за независимостта и безпристрастността на съдиите. В чл. 132а, ал.  6 от Конституцията е предвидено принципното положение, че Инспекторатът към ВСС (ИВСС) проверява дейността на съдилищата, без да засяга независимостта на съдиите при осъществяването на техните функции. Според чл. 54, ал.1, т. 1-7 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) на ИВСС е възложена общата компетентност: да проверява организацията по образуването и движението на съдебните дела, както и приключването им в установените срокове; да проверява организацията на административната дейност на съдилищата; да анализира и обобщава делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт; при нарушения, установени при осъществяване на проверките да сигнализира административния ръководител на съответния орган на съдебната власт и съответната колегия на Висшия съдебен съвет. Отделно от правомощията на Инспектората контролни правомощия по отношение на организацията на дейността на съдиите в районните, окръжните и апелативните съдилища имат и съответно председателите на окръжните, апелативните и Върховния касационен съд. Качеството на дейността на съдията при осъществяване на правосъдието се проверява по реда на инстанционния контрол, регламентиран в процесуалните закони.

         В действащите нормативни актове не съществува ред, по който прокуратурата да осъществява контрол върху организацията и съдържанието на дейността на съдиите и съдилищата при осъществяване на правосъдието. При осъществяване на наказателното правосъдие съдебната фаза на процеса заема централно място, съответно прокуратурата се установява като страна по обвинението, поради което е несъвместимо с принципите за състезателност и безпристрастност съдът да бъде обект на контрол и проверки от представителите на държавното обвинение. Нещо повече, в правовите държави съдът е органът, който в рамките на закона контролира дейността на прокуратурата – чрез съдебния контрол върху досъдебното производство и чрез разглеждане на основателността на наказателните обвинения в рамките на съдебната фаза на процеса.

         В отклонение от посочените основни принципи на устройство на съдебната власт и наказателния процес по искане на главния прокурор на РБ през месец октомври 2016 г. са извършени проверки в наказателните отделения на Софийския районен съд и Софийския градски съд:

На 21.10.2016 г. градският прокурор е изпратила на главния прокурор исканите от него данни относно незавършените наказателни дела от общ характер, водени в СГС по внесен от СГП обвинителен акт, по които разглеждането е продължило повече от две години. Информацията е представена в табличен вид, в която се съдържа номерът на съдебното дело, датата на внасяне на обвинителния акт, предметът на делото, броят на съдебните заседания. Така изготвената справка е изпратена от главния прокурор на съдийската колегия на 27.10.2016 г.

 На 28.10.2016 г. заместник-районният прокурор на СРП е изпратил на главния прокурор  исканите от него данни относно незавършените наказателни дела от общ характер, водени в СРС по внесен от СРП обвинителен акт, по които разглеждането е продължило повече от две години. Информацията е представена в табличен вид, в която се съдържа номерът на прокурорската преписка, номерът на съдебното дело, датата на внасяне на обвинителния акт, предметът на делото, броят на съдебните заседания. Така изготвената справка е изпратена от главния прокурор на съдийската колегия на 01.11.2016 г.

На 07.11.2016 г. главният прокурор е изпратил по компетентност на съдийската колегия информация в табличен вид относно образувани и свършени в СГС наказателни дела от общ характер, по които е налице значително забавяне при изготвяне на мотивите – НОХД № 6746/2008 г., НОХД № 6837/2004 г., НОХД № 367/2008 г., НОХД № 7210/2007 г.

На 09.11.2016 г. трите писма на главния прокурор са включени за разглеждане в заседание на комисията по дисциплинарна дейност към съдийската колегия на ВСС. Комисията е решила да изпрати писмата на главния прокурор на председателите на СГС и СРС с искане за отговор.

На 14.11.2016 г. главният прокурор разпространява чрез пресцентъра си обобщената информация, добита от извършената от него проверка на наказателните отделения на СРС и СГС.

На 15.11.2016 г. ръководството на СГС опровергава изнесената от главния прокурор информация, като заявява, че в Софийския градски съд няма наказателни дела, по които 8 години не са написани мотивите. Подобни констатации не са направени при нито една от проверките на ВСС, ИВСС, както и при тази, извършена от Софийски апелативен съд в периода 25.01.2016 г. – 12.02.2016 г. Ръководството на СГС счита за абсолютно недопустимо изнасянето на непроверена и напълно невярна информация и то от главния прокурор на РБългария.

При така изнесената фактология на събитията считаме, че съдийската колегия на ВСС трябва недвусмислено да даде оценка за неприемливостта на действията на главния прокурор. На първо място, прокуратурата няма право да проверява дейността на съда по наказателни дела. Такива правомощия има ИВСС, председателите на съдилищата и горестоящият съд в рамките на инстанционния контрол. На второ място, публичното разпространение на невярна информация с цел дискредитиране на съда разрушава доверието в съда, а това е недопустимо в правовата държава. Главният прокурор следва да извършва проверки за срочността и продължителността на  досъдебните производства, както и да анализира поведението на прокуратурата в съдебната фаза, включително чрез запознаване и обсъждане на практиката на съдилищата. Не ни е известно прокуратурата да е изготвила и представила анализи за продължителността и ефективността на досъдебното производство.

Считаме, че липсва основание за проверката на двете съдилища, наредена от главния прокурор, както и че преследваната с нея цел не е в интерес на доброто осъществяване на правосъдието. Обругаването на съда може и да има временни конюнктурни ползи за някого, но в перспектива причинява  дългосрочните вреди за държавността и българските граждани.

В този смисъл намираме за необходимо да обсъдим основанието, начина на протичане, целите и резултатите от проверката на наказателните отделения на Софийски районен съд и Софийски градски съд, извършена по искане на главния прокурор на РБ.

По изложените съображения предлагаме съдийската колегия на  ВСС да  приеме следното решение

ПРОЕКТ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

                                      Р  Е  Ш  И:

ПРИЕМА ЗА НЕДОПУСТИМО публичното разпространяване от главния прокурор на Република България на непълни и неверни данни за дейността на наказателните отделения на Софийски районен съд и Софийски градски съд.

С уважение:

Галина Карагьозова

Калин Калпакчиев

Камен Иванов

Соня Найденова

Юлия Ковачева

Advertisements

СТАНОВИЩЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

На 09.11.2016 г. в сайта „Афера“ беше публикувана информация, разпространена и от други медии, че срещу представляващия ВСС се води предварителна прокурорска проверка за подбуждане към лъжесвидетелстване.

В публикацията се твърди, че на заседание на Софийския градски съд по наказателно дело от общ характер,  проведено на 27 октомври 2016 г., свидетелката Люба Петрова (съдия в РС Раднево) е заявила, че е била “убедена да свидетелства” от Димитър Узунов в ущърб на подсъдимия. Люба Петрова е обяснила още, че е търсела някакво спасение за себе си и че разговорите й с Димитър Узунов могат да се проследят по протоколите от ВДС по нейното дело.

Според публично разпространената информация говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова е заявила на запитване от медиите, че: “Незабавно след съдебното заседание прокурорът по делото е изискал официално копие от протокола и го е изпратил на главния прокурор Сотир Цацаров. Той от своя страна незабавно го е изпратил по компетентност на Софийската районна прокуратура, тъй като съдържа проверими твърдения за склоняване към лъжесвидетелстване.”

От Софийския градски съд впоследствие уточняват за медиите, че: “Не отговаря на истината твърдението, че незабавно след съдебното заседание на 27.10.2016 г. прокурорът по НОХД 1452/2015 е изискал официално копие от протокола. Нито по време на заседанието, нито след това е постъпвало подобно искане от представител на прокуратурата. Едва днес 09.11.2016 г. в 10.44 часа от звеното “Антикорупция” към Софийска градска прокуратура е пристигнал факс, с който се иска препис от протокола на заседанието.”

Считаме, че към момента не разполагаме с ефективна възможност за адекватна реакция на поредното сериозно засягане на авторитета на съдебната власт и в частност на Висшия съдебен съвет. Публично разпространените данни за действия, извършени от представляващия ВСС, са от естество да разстроят доверието в съдебната система и да уронят престижа на правосъдието, поради което фактите трябва да бъдат задълбочено и бързо проверени. Ето защо призоваваме прокуратурата да  проведе проверката максимално експедитивно, безпристрастно и обективно и да обяви публично и мотивирано резултата от нея. Това ще позволи на членовете на ВСС  и на съдите, прокурорите и следователите да формират становище за това дали е налице засягане на авторитета на съдебната власт и нейната независимост.

Галина Карагьозова

Калин Калпакчиев

Камен Иванов

Лозан Панов

Соня Найденова

Юлия Ковачева

ЗА НЕЗАВИСИМОСТТА НА ИНСТИТУТА НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

Националният институт на правосъдието (НИП) заема важно място в процеса на професионалното обучение на съдиите, но също така има ключово значение за формиране на съдийския етос в дух на свобода и независимост.

По тази причина основно изискване към центровете за обучение на съдии е да имат програмна и институционална независимост в рамките на съдебната власт. Съществена част от програмната независимост на института на правосъдието е свободното формиране на програмите за обучение и изборът на постоянните и временните преподаватели. Учебните програми и съдиите-преподаватели трябва да се определят единствено и само на основата на професионални критерии. Управителният съвет на НИП е съставен от членове на ВСС и представители на Министерство на правосъдието, поради което неговата роля в оперативното ръководство на учебната дейност е изключена, за сметка на професионалното участие на програмния съвет и директора на института.

След 2014 година последователно се провежда политика за ограничаване на програмната независимост на НИП. Целта е да се постави под контрол учебната дейност и най-вече определянето на постоянните и временните преподаватели. Подчиняването на института на правосъдието се осъществява чрез управителния съвет, който се доминира от мнозинството, формирано около главния прокурор и председателя на ВАС. Определянето на съдиите, които да бъдат постоянни и временни преподаватели, пряко се решава от управителния съвет, вместо да се възложи на професионален орган, какъвто е програмният съвет. Пореден етап в ограничаване на независимостта на обучителния център на съдиите е решението на управителния съвет от 11 ноември 2016 г., с което грубо и за втори, пореден път се пренебрегва подборът и класирането на кандидатите за постоянен преподавател по наказателно право и процес, извършено от комисия, съставена от съдии от ВКС. Публикации в медиите от 14 ноември 2016 г. свързват решението на УС с активната намеса на представителите на прокурорската колегия (главният прокурор и избраният представител на колегията). Тази намеса е неприемлива и в противоречие с въведения в ЗСВ принцип за отделното решаване на кадровите въпроси за съдии и прокурори, но по-същественото е, че намесата на главния прокурор не е мотивирана с качествата на кандидатите и по същество пренебрегва и отрича професионалната оценка на осем върховни съдии.

За пълното и вярно установяване на фактите по случая няколко членове на съдийската колегия сезирахме колегията с искане за запознаване с цялата преписка и мотивите, отразени в протокола от заседанието на УС, с оглед вземане на решение по чл. 262, ал. 3 ЗСВ за командироване на определения съдия за постоянен преподавател в НИП.

         Публикувам текста на предложението до съдийската колегия на ВСС:

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВКС,

         Във връзка с Вашите правомощия по чл. 5, ал. 2 от Правилата за работа на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет предлагам да включите за разглеждане в проекта за дневен ред за заседанието на съдийската колегия на ВСС за 15 ноември 2016 година следната точка:

„Обсъждане на процедурите за избор на постоянните преподаватели на кандидатите за младши съдии в Националния институт на правосъдието за випуск 2016-2017 г. и изискване на цялата документация, отразяваща провеждането им.“

         УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

Съображенията да предложа тази точка в дневния ред произтичат от правомощията на съдийската колегия по чл. 262, ал. 3 от Закона за съдебната власт. Според посочения текст от закона съдиите, привлечени като постоянни преподаватели,  се командироват за срок от една година от съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение на Националния институт на правосъдието.

В случая е от съществено значение да се установи точното съдържание на правомощията на съдийската колегия на ВСС в контекста на програмната независимост на Националния институт на правосъдието. Ролята на съдийската колегия на ВСС в процедурата за подбор и определяне на постоянните преподаватели се свежда до ефективно изпълнение на правомощието по чл. 262, ал. 3 ЗСВ. Провеждането на подбора на постоянните преподаватели е възложено на Националния институт на правосъдието, което е обяснимо, с оглед гарантиране на професионалната и институционална независимост на института в рамките на съдебната власт. Редът и условията за осъществяване на подбора на постоянните преподаватели е регламентиран във Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националния институт на правосъдието, приети на заседание на УС на НИП на 02.05.2012 г., последно изменени и допълнени с решение на УС на 27.10.2014 г. В раздел VІІ от Вътрешните правила се съдържа подробна правна уредба на процедурата, включваща: формиране на комисии за подбор; оценяване на кандидатите по предварително създаден профил, основаващ се на професионалните знания и умения в съответната област, преподавателски умения и нравствени качества на кандидатите. Комисията по подбор включва: заместник-директор на НИП, председател на ВКС или упълномощен от него заместник и трима наказателни съдии по предложение на председателя на ВКС, което е гаранция за най-високо качество на оценката за професионални и нравствени качества на кандидатите.

Както беше посочено по-горе съдийската колегия на ВСС командирова избрания от УС на НИП съдия за постоянен преподавател. При вземане решението си съдийската колегия  проверява дали е спазена целта на закона и вътрешните правила при провеждане на процедурата за подбор при съблюдаване на принципа за предвидимост.  От съобщение, публикувано на 02.11.2016 г. на интернет страницата на НИП, се установява, че на основание чл. 25, ал. 5 от Вътрешните правила за организацията и реда на учебната дейност, подбора и възнаграждението на преподавателите в Националният институт на правосъдието е назначена комисия със Заповед № РД-00-37/14.10.2016 г. на директора на НИП.  На 02.11.2016 г. Комисията е обявила класирането на кандидатите, участвали в процедурата за подбор на постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши съдии от випуск 2016-2017 г. Решението на УС на НИП за определяне на постоянен преподавател по наказателно право и процес е взето на 11 ноември 2016 г. От публикации в медиите на 14 ноември 2016 г. се установява, че решаващият орган не се е съобразил с извършения от комисията подбор.

За да е в състояние съдийската колегия на ВСС да вземе решение по чл. 262, ал. 3 от ЗСВ е необходимо членовете на колегията да се запознаят с цялата документация, отразяваща проведената процедура за подбор на постоянни преподаватели на кандидатите за младши съдии, както и с подробните стенографски протоколи от заседанието на УС на НИП, в които би следвало да са отразени мотивите за определяне на постоянните преподаватели.

Според чл. 252, ал. 2 ЗСВ  УС на НИП се състои от петима представители на ВСС и двама представители на Министерство на правосъдието. Двете колегии на ВСС – прокурорската и съдийската определят по един представител в УС, а председателите на ВКС, ВАС и главният прокурор са членове по право. Последните изменения на ЗСВ, влезли в сила през месец август 2016 г. наложиха като общ принцип кариерните въпроси за съдиите и прокурорите да се решават поотделно от съответните колегии. В този смисъл определянето на постоянните преподаватели, ангажирани с обучението на кандидатите за младши съдии и кандидатите за младши прокурори, следва да  бъде осъществявано при съответното съблюдаване на този принцип. Недопустимо е от гледна точка на духа на закона прокурорите в УС да имат решително участие при определянето на постоянните преподаватели на кандидатите за младши съдии, както и обратното – съдиите да имат активна и решаваща намеса при определяне на постоянните преподаватели на кандидатите за младши прокурори.

В този смисъл считам за необходимо да обсъдим начина, по който са протекли процедурите за подбор и определяне на постоянните преподаватели на кандидатите за младши съдии, като за целта изискаме цялата документация, отразяваща провеждане на подбора на  постоянните преподаватели по гражданско право и процес и по наказателно право и процес за випуск 2016-2017 г., както и всички решения на УС на НИП, свързани с определяне на постоянните преподаватели на кандидатите за младши съдия за випуск 2016-2017 г.

По изложените съображения предлагам съдийската колегия на  ВСС да  приеме следното решение

 

 

ПРОЕКТ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

 

                                      Р  Е  Ш  И:

ИЗИСКВА от Директора на Националния институт на правосъдието цялата документация, отразяваща провеждане на подбора на преподавателите на кандидатите за младши съдии по гражданско право и процес и по наказателно право и процес за випуск 2016-2017 г., както и всички решения на УС на НИП, свързани с определяне на постоянните преподаватели на кандидатите за младши съдия за випуск 2016-2017 г.