Home » 2014 » August

Monthly Archives: August 2014

Advertisements

По повод с насрочената за 20-ти и 21-ви август публична демонстрация на системата за гласуване, действаща във Висшия съдебен съвет, на 18-ти август 5-ма членове на ВСС: Галина Карагьозов, Юлия Ковачева, Камен Иванов, Елка Атанасова и аз внесохме следното становище:

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

От информации в електронните медии научихме, че са изпратени покани до представители на неправителствени организации и посланици на държави членки на Европейския съюз да присъстват, на 20 и 21 август 2014 г. от 10 часа, на публична демонстрация на системата за гласуване, действаща във Висшия съдебен съвет. Поканите са били изпратени още на 31.07.2014 г. и са подписани от един от членовете на Висшия съдебен съвет.
За провеждането на тази демонстрация на системата за гласуване, не е взето решение на Съвета или на някоя от неговите постоянни комисии.
За представянето членовете на колективния орган не са уведомени към момента на изпращане на поканите, а едва на 15.08.2014 г., след публикуване на информацията в медиите за насрочването му и по-голямата част от тях са в годишен отпуск и не биха могли да участват в него.
Посоченото е повод да заявим твърдата си позиция, че решенията, с които се ангажира Висшия съдебен съвет, следва да се вземат по предвидения в закона ред от колективния орган или от неговите постоянни комисии, съобразно тяхната компетентност и мандат, а не от отделни негови членове. Настояваме всички въпроси, които се отнасят до дейността на Висшия съдебен съвет като висш административен орган на съдебната власт, да се поставят на общо обсъждане, както законът повелява и всички членове да бъдат надлежно информирани.
Тестване като насроченото вече е извършвано в Съвета и ние не възразяваме против провеждането на публичен контрол над техническата система за гласуване, както и над всички действия на Висшия съдебен съвет. Считаме обаче, че такава демонстрация следва да се проведе след необходимата техническа подготовка, осигуряваща качествена проверка на надежността на системата за гласуване, в реална обстановка и в присъствието на всички членове на Висшия съдебен съвет.
Във връзка с поставения отново на дневен ред въпрос за техническата сигурност на системата за гласуване в Съвета, заявяваме, че независимо от нейната техническа сигурност тя принципно не може да гарантира едновременно, тайно и при равнопоставеност на кандидатите гласуване при избор, в случаите на участие на повече от един кандидат в изборните процедури.
Заявяваме, че нашата позиция, изразявана многократно през последните две години, е, че само вот с интегрална бюлетина може да гарантира законосъобразно гласуване – тайно, еднократно волеизявление, подлежащо на контрол, при спор за законосъобразност. Посоченото е особено важно, с оглед предстоящия избор на председател на Върховния касационен съд и предстоящите множество избори на административни ръководители в органите на съдебната власт, при които следва да се осигури гласуване в пълно съответствие с Конституцията и законите на страната.

С уважение:
Галина Карагьозова
Юлия Ковачева
Камен Иванов
Елка Атанасова
Калин Калпакчиев

Advertisements