Home » Uncategorized » Анализ на натовареността на председателите на съдилища и техните заместници (март, 2014 г)

Анализ на натовареността на председателите на съдилища и техните заместници (март, 2014 г)

Ролята на председателите на съдилищата е от важните въпроси, които се обсъждат в рамките на дебатите за промяна на администрирането на съдебната власт. Формалната и неформалната им власт често се използва не за издигане на авторитета на правосъдието и за подобряване на неговото функциониране, а като лост за прокарване на нелегитимни интереси. Утвърждаването на концепцията за председателя на съда като „пръв между равни” налага преосмисляне на неговия статус. Защо председателите трябва да гледат дела и защо това има решаващо значение за възможността им да изпълняват правомощията си – на тези въпроси се опитва да даде отговор анализът на натовареността на председателите на съдилища.

Тъй като темата за ролята и правомощията на председателите на съдилища е част от дискусиите за съдебната реформа, предлагам за публикуване анализа на натовареността на председателите и предложенията за задължителна регулация. Публикуването цели да се помогне на професионалното обсъждане чрез повишаване на информираността на съдиите, тъй като те трябва да имат решаващата дума по тези въпроси.

Съдържанието на анализа се свежда до обосноваване на основното положение, че, за да могат да изпълняват успешно своите най-съществени правомощия, председателите на съдилища трябва да разглеждат дела. Анализът представя кратък преглед на нормативното положение на председателите; фактическото състояние с натовареността на председателите, което е изведено на основа на информация, предоставена от самите председатели през 2013 г.; предложения за задължителна регулация на натовареносттна на председателите и заместник-председателите на съдилищата, според инстанционното ниво.

Към момента анализът е приет, но предстои утвърждаването на предложението за регулация. Именно поради това участието на съдиите в дискусията е наложително, за да се преодолее със съвместни усилия действащия порочен модел на администриране на съдилищата.

А Н А Л И З

НА

НАТОВАРЕНОСТТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СЪДИЛИЩАТА

И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ

Март, 2014

 

 

I.НОРМАТИВНА УРЕДБА И ФАКТИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА НАТОВАРЕНОСТТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СЪДИЛИЩА И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ

В Закона за съдебната власт (ЗСВ) са уредени правомощията на общите събрания на съдилищата, както и на председателите на районите, окръжните, административните, специализирания наказателен, военните и апелативните съдилища. По сходен начин в чл. 80, ал. 1, чл. 86, ал. 1, чл. 93, ал. 1, чл. 106, ал. 1 от ЗСВ за отделните видове съдилища е предвидено, че председателят на съответния съд участва в съдебни заседания и председателства съдебни състави от всички отделения. Наред с осъществяване на общо административни и организационни функции, председателят на съда има качество на съдия, който е длъжен да разглежда дела. По отношение на председателите на окръжните и апелативните съдилища дори е въведено допълнително изискване да председателстват съдебни състави от всички отделения. Посоченото задължение, регламентирано в чл. 86, ал. 1, т. 5 и чл. 106, ал. 1, т. 5 от ЗСВ е необходимо, за да могат председателите да имат информация за цялостната дейност на съответния съд, което има значение за успешното изпълнение на правомощията им по закон. Като имат преки и подробни наблюдения върху работата по различните видове дела, а също и като лично разглеждат и решават дела, председателите могат да изпълняват пълноценно и ролята си на професионален авторитет в съда, който при наличие на затруднения или противоречия в съдебната практика на съдиите да предприеме подходящите действия. Тези действия може да са свързани с организиране на обучения, професионални обсъждания и дискусии по спорните въпроси от съдебната практика, изготвяне на становища за подпомагане на тълкувателната дейност на върховните съдилища. Освен аргументите на закона, съществуват и други причини, за да се изисква от председателите да разглеждат съдебни дела.

От една страна не трябва да се подценяват задълженията и дейността на председателя, свързани с общото организационно и административно ръководство на съда. Подробното разглеждане на правомощията на председателите на районните, окръжните, административните и апелативните съдилища, регламентирани в чл. 80, чл. 86 и чл. 106 от ЗСВ, дава основание за няколко извода:

Председателите на съдилищата имат компетенции по отношение на съдебните служители. Те назначават и освобождават съдебните служители, но практическата работа по планиране на дейността, организация и ръководство на съдебните служители се осъществява от съдебния администратор, а там където такъв не е назначен, от административния секретар на съда.

Голяма част от правомощията на председателя на съда са свързани с изготвяне на справки, доклади и обобщена информация за дейността на съда. В тази си дейност председателят е подпомаган от съответните съдебни служители – съдебни статистици и деловодители при координацията на съдебния администратор.

Друга част от правомощията на председателя са свързани с организация на квалификацията на съдиите, провеждане (свикване и ръководство) на общото събрание на съдиите, проверка на организацията на дейността на съдиите от долните инстанции, обобщаване на практиката на съдилищата от съдебния район с оглед установяване и преодоляване на противоречива съдебна практика. Този кръг от правомощия на председателя на съда са най-съществената част от дейността му. Пълноценното и ефективно изпълнение на така описаните задължения изисква председателят на съда добре да познава практиката на съдиите от съответния съд, а за председателите на окръжния и апелативния съд – да познават и съдебната практика на съдиите от целия съдебен район. Осъществяването на правомощията несъмнено налага председателят на съда да участва със собствен доклад в съдебни заседания.

Същевременно, дейността на председателите по администриране на съдилищата се подпомага от назначените с тази цел специализирани съдебни служители – съдебни администратори и административни секретари, чиито правомощия са уредени в Правилника за администрацията на съдилищата (Правилника). Според чл. 4, ал. 1 от Правилника, съдебният администратор ръководи администрацията на съда. В чл. 5 от Правилника подробно се регламентират правомощията на съдебния администратор, които покриват изцяло функционирането на администрацията и общата организация на дейността на административната дейност в съда. Наред с длъжността на съдебния администратор в много от съдилищата са назначени и административни секретари. В Правилника е заложен принципът за взаимозаменяемост на съдебния администратор и административния секретар – чл. 5, ал. 2 и чл. 9, ал. 2. Общото разглеждане на правомощията на съдебния администратор и административния секретар позволява да се направи извод, че, като цяло те осъществяват дейността по организация и управление на административната дейност в съда.

Според чл. 168, ал. 1 от ЗСВ при осъществяване на дейността си председателят на съда се подпомага от заместник. В отделните районни, административни, окръжни и апелативни съдилища, броят на заместниците на председателя е различен. Няма установено по нормативен ред или с решение на ВСС правило, което да урежда броя на заместниците на председателя в зависимост от големината на съответния съд, броя на съдиите и отделенията в него, броя на съдебните служители или други критерии. В практиката е установено заместник-председателите на съда да ръководят и съответните отделения в съда – наказателно, гражданско и търговско. Освен че изпълнява функциите на председателя в случаите на неговото отсъствие (чл. 168, ал. 6 от ЗСВ), заместник-председателят на съда разпределя между съдиите от отделението образуваните нови съдебни дела, както и извършва други, изрично възложени му от председателя, дейности по организация на работата в съда.

В ЗСВ, както и в приетите от ВСС правила и решения, липсва задължителна уредба на въпроса за натовареността, с която следва да работят председателите и заместник-председателите на съдилищата. С решението на ВСС по протокол № 25 от 1 юли 2010 г. е препоръчано на административните ръководители на съдилищата да спазват следното процентно съотношение на индивидуална натовареност към общата натовареност на съда, съобразно инстанционните нива:

 

– на всички административни ръководители в районните съдилища минималният процент дела, които всеки един от тях следва да разглежда, да бъде от 50 % до 80 % ;

– на всички административни ръководители в районните съдилища със седалища в областните градове минималният процент натовареност да бъде 50 % ;

– на всички административни ръководители в окръжните и апелативни съдилища минималният процент натоварване с дела да бъде 50 % .

Същественото е, че решението на ВСС от 2010 г. има препоръчителен характер, което е довело до налагането и съществуването на противоречива и разнопосочна практика по неговото приложение. Освен това, извън регулация е останала натовареността на заместник-председателите на съдилища, което също е довело до различни практики в отделните съдилища.

Различната и често пъти необосновано намалена натовареност на председателите и заместник-председателите на съдилища е повод за напрежение и недоволство сред съдиите. Както се установява от практиката на ВСС, при провеждане на конкурсите за избор на председатели на съдилища, един от често обсъжданите въпроси с кандидатите се отнася до процента на натовареност с дела, на който работят председателите и техните заместници. При извършване на плановите проверки на Инспектората към ВСС (ИВСС) се правят констатации за нееднаква практика в съдилищата по отношение на натовареността с дела на председателите и заместник-председателите на съдилищата. Заповедите, с които се определя намален процент на натовареност, не са мотивирани и съобразени с действителната ангажираност на председателите с дейността по общо организационно и административно ръководство на съответния съд. Пример за непоследователната практика в съдилищата при определяне на действителната натовареност на заместниците на председателите се съдържа в констатациите по Акт за резултатите от извършена планова проверка на ИВСС в Окръжен съд – Велико Търново по граждански и търговски дела. Както се установява от констатациите в акта, освен неравномерната натовареност между съдиите, намалената натовареност на заместник-председателя води и до нарушения, свързани с принципа за случайното разпределение на делата в окръжния съд. На лист 83-86 от споменатия акт на ИВСС е установено, че „поради техническа невъзможност в ползваната програма не може да се заложи процент натовареност, поради което се е наложило през 2009 г. на заместник-председателя на съда да се определи намалена натовареност по видове дела – разглеждане на един вид и изключване от други видове граждански и търговски дела”. По нататък в акта се сочи, че изключването на заместник-председателя от разглеждане на определен вид дела води до нарушение на принципа за случайно разпределение на делата, както и до неравномерно натоварване на съдиите от съответните отделения на съда. Същевременно се дава пример, че в другите съдилища в апелативния район, включително в апелативния съд, всички заместници на председателя разглеждат дела при пълна натовареност от всички формирани групи дела при случайното разпределение.

Така очертаното нормативно и фактическо състояние на натовареността на председателите на съдилища и техните заместници води до извода, че в отделните съдилища в страната съществува различна практика относно тяхната натовареност с разглеждане на дела, както и че, като цяло, тази практика не е в съответствие с решението на ВСС от 2010 г.

 

ІІ. КОНСТАТАЦИИ ЗА НАТОВАРЕНОСТТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ ЗАМЕСТНИЦИ В СЪДИЛИЩАТА ПО ИНСТАНЦИОННИ НИВА

През 2013 г. Комисията по анализ и отчитане на натовареността в органите на съдебната власт (Комисията) взе решение да извърши проверка за спазването на решението на ВСС по протокол № 25 от 1 юли 2010 г. Въз основа на посоченото решение Комисията изиска от всички съдилища актуални данни за натовареността на председателите и заместник-председателите. Систематизираната информация, получена от всички апелативни, окръжни, районни и административни съдилища, а също и от специализираните и военните съдилища, позволява да се направят следните констатации:

1. В апелативните съдилища са налице различни практики по отношение на натовареността на административните ръководители.

На председателя на АС-Варна дела се разпределят в случаи на отводи на другите съдии от съда, както и когато не може да се формира състав в някое от трите отделения на съда. Според данните, изпратени от АС-Пловдив, председателят е с натовареност 27,19%, спрямо средната натовареност на съдиите в съда. През 2012 г. председателят на АС-Бургас е имал 45 % натовареност спрямо своите колеги в съда. Единствено в АС-Велико Търново е издадена заповед, която определя натовареността на председателя на съда – по 30% от въззивните граждански и търговски дела и по 60% от частните въззивни търговски и граждански дела. През 2011- 2013 г. председателят на АС-София е имал натовареност 0% от въззивните наказателни дела от общ характер, 20% от въззивните частни наказателни дела и 100% от въззивните частни дела с предмет съдебен контрол върху мерките за процесуална принуда. Според събраната информация председателят на Апелативния специализиран наказателен съд е с 50% натовареност.

Разнородна е практиката и по отношение на натовареността на заместник-председателите на апелативните съдилища: заместник-председателите на АС-Бургас и АС-Велико Търново са със 100% натовареност; заместник-председателите на АС-Варна и АС-София са със 70% натовареност. По различен начин е определена натовареността на заместник-председателите на АС-Пловдив: председателят на наказателното отделение е с 98% натовареност; председателят на гражданското отделение е с 58% натовареност; председателят на търговското отделение е със 70% натовареност.

С изключение на АС-Велико Търново, в нито един от апелативните съдилища не е издадена заповед, която да определя намаления процент на натовареност на председателите и заместник-председателите на съда.

Пълните данни за апелативните съдилища могат да се видят в Приложение № 1.

2. Изключително разнообразна е фактическата картина по отношение на натовареността на председателите и заместник-председателите на окръжните съдилища.

В някои от окръжните съдилища председателите определят своята натовареност с различен процент по отделни групи дела. Така председателят на ОС-Видин разглежда 80% от въззивните граждански дела и частните граждански дела, 100% от първоинстанционните търговски дела, обезпечения на бъдещ иск, осиновявания, произход, несъстоятелност, запрещения и жалби по Закона за търговския регистър. Председателят на ОС-Враца разглежда 50% от първоинстанционните наказателни дела и 100% от въззивните наказателни дела. Председателят на ОС-Пловдив разглежда между 25% и 100% от различните видове обособени групи дела.

В други окръжни съдилища председателите разглеждатпо 100% от всички видове дела. Това са председателите на ОС-Ловеч, ОС-Монтана, ОС-Плевен, ОС-Русе, ОС-Сливен, ОС-Търговище, ОС-Шумен. Някои от председателите на окръжни съдилища разглеждат дела на 50% натовареност – ОС-Разград, ОС-Смолян, ОС-Стара Загора, ОС-Благоевград (60% от първоинстанционните и второинстанционни граждански дела), ОС-Варна, ОС-Кюстендил,ОС-Ямбол, ОС-София и ОС-Хасково.

По данни от справката председателят на СГС не получава нови дела, като след довършване на разпределените дела преди да заеме длъжността административен ръководител (месец юни 2011 г.), ще бъде на натовареност 25% от делата.

В голяма част от окръжните съдилища заместник-председателите работят на 100% натовареност – ОС-Благоевград, ОС-Бургас, ОС-Враца, ОС-Добрич, ОС-Кърджали, ОС-Кюстендил, ОС-Разград, ОС-Русе, ОС-Силистра, ОС-Сливен, ОС-Смолян, ОС-Стара Загора, ОС-Търговище, ОС-Шумен и ОС-Ямбол. В по-малка част от окръжните съдилища заместник-председателите са натоварени по около 70% от определени групи дела – ОС-Ловеч, ОС-Монтана, ОС-Перник, ОС-Пловдив, ОС-Варна и ОС-Велико Търново.

Заместник-председателите на СГС работят на 25% натовареност, като на заместник-председателя и ръководител на административното отделение е възложено да се произнася по искания по ЗСРС, както и разглежда 25% от частните граждански дела.

В повечето от окръжните съдилища има издадени заповеди, с които се определя процентът на натовареност на председателите и заместник председателите. Липсват данни за издадени заповеди в окръжните съдилища в Благоевград, Специализирания наказателен съд, Видин, Кърджали, Плевен, Силистра, СГС

Всички данни за натовареността на председателите и заместник председателите на окръжните съдилища са дадени в Приложение № 2.

3. Натовареността на председателите и зам.-председателите на административните съдилища варира между 50% и 100%.

За 22 административни съдилища в справките е посочен твърд среден процент дела, които се разпределят на председателите, като за 11 от тях той е 50% (Бургас, Варна, Видин, Враца, Габрово, Кърджали, Ловеч, Пловдив, Стара Загора, Шумен, Ямбол), за София-град е 30%, за Хасково – 40%, за София-област – 56,47%, за Монтана – 64%, за Кюстендил, Пазарджик и Сливен – по 70%, и само за Добрич, Плевен, Разград и Силистра (до 01.10.2012 г.) председателите са на 100% разпределение.

За председателите на останалите 6 административни съдилища се посочват различни проценти разпределение по различни групи или отделни видове административни дела: за Благоевград – в някои групи до 50%, в някои групи 100%; за Велико Търново – 70% от първоинстанционните дела и 60% от всички касационни; за Перник – 100% за касационни наказателни дела, частни и касационни граждански дела от административен характер и по 60% от административен характер дела; за Русе – 40% от административните дела и 100% по касационните дела; за Смолян – 50% административни дела и 100% касационни административно-наказателни дела; за Търговище – по 50% в някои видове, в други – 100%.

Заместник-председателите на 20 от административните съдилища са на 100% разпределение (Благоевград, Велико Търново, Враца, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол и София-област). За останалите 8 административни съдилища, в 4 от които няма заместник-председатели, разпределението е: 70% – за Варна, 80% – за Пловдив, а с най-нисък процент на разпределение (50%) е заместник-председателят в Административен съд София-град. Единствено за заместник-председателя на Административен съд Бургас се посочва различен процент разпределение в различни групи, като то е 100% по административно-наказателни дела, и 75% от административните дела.

Прави впечатление, че само в Административен съд София-град посоченият процент и за председателя (30%), и за заместник-председателя (50%), е най-нисък от всички 28 административни съдилища. Този съд е и със най-голяма натовареност сред административните съдилища (30,80 броя дела месечно на един съдия). С почти същата натовареност е Административен съд Перник (30.77 бр.), където председателят е на 100% разпределение по касационните дела и 60% по останалите дела, а заместник-председателят е със 100% натовареност по всички дела.

В повечето от административните съдилища има издадени заповеди, с които се определя процентът на натовареност на председателите и заместник-председателите – Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Кърджали, Ловеч, Монтана, Русе, Силистра, Търговище, Шумен и Ямбол. В административните съдилища в Благоевград, Варна, Кърджали, Кюстендил и Стара Загора има издавани и вътрешни правила. За председателя на Административен съд Видин разпределението от 50% е взето с решение на Общото събрание на съдиите от 19.02.2007 г. Липсват данни за издадени заповеди или вътрешни правила в административните съдилища в Добрич, Пазарджик, Перник, Плевен, Разград, Сливен, Смолян, Хасково, София-град и София-област. Изрично е посочено от административните съдилища в Пловдив и Враца, че няма издавана заповед, свързана с процента дела, който се разпределя на председателя и на заместник-председателя.

Всички данни за натовареността на председателите и зам.-председателите на административните съдилища са дадени в Приложение № 3.

4. Натовареност на председателите и заместник председателите на районните съдилища.

Процентът разпределени дела от всички постъпления в съответния районен съд за председателите на 113 районни съдилища: 100% – в малките съдилища с ниска натовареност /29 районни съдилища/, 50% – в 11 районни съдилища, а в останалите варират по различните групи дела с различен процент до 90%. В РС-Димитровград до 1.03.2013 г. председателят е бил с разпределение от 23.28% за всички постъпили дела и 0.42% на база общо постъпили граждански дела.

От всички 113 районни съдилища 81 съдилища са без заместници. От останалите 33 съдилища в 15 зам.-председателите са с участие в разпределението 100%, в 13 съдилища – с участие между 60 – 90%.

Участието в разпределението на постъпленията на председателя на РС-Дулово е 38%, участието на зам.-председателя – 36%. В този съд съдиите са общо трима и съдът е от средно натоварените в страната – 34.14 % към постъпленията.

В районните съдилища с най висока натовареност за 2013 г.: РС – София /68.45%/ – председателят не участва в разпределението, довършва разпределените му до избора дела, а зам.-председателят, ръководител на НО – 50%, зам.-председателят и ръководител на І ГО – 50% искови производства и 30% заповедни производства, зам.-председателят и ръководител на ІІ ГО – 50% искови и 20% заповедни производства, зам.-председателят и ръководител на ІІІ ГО – 60% за искови и 30% заповедни ръководства, ръководителят на Бюро „Съдимост” – 60%; РС – Перник /55.08%/ – председателя е със 100% натовареност по всички наказателни дела с изключение на НАХД в които не участва и на 100 % по заповедните производства, а зам.-председателят и ръководител на ГО – 100% натовареност по гражданските дела; РС – Варна /55.08%/ – председателят е с 40% по НОХД, НЧХД и НЧД без делата по чл. 243 НПК, зам. председателят и ръководител на ГО – 60% искови и 100% заповедни, без обезпечения, зам.-председателят и ръководител на НО – 60% по трите групи дела без делата по чл. 243 НПК; РС – Бургас /52.46%/ – председателят е със 100% споразумения по НОХД, 50% по всички останали наказателни дела без ЧНД от досъдебно производство и всички съдебни поръчки, зам. председателят и ръководител на НО – 60% от всички наказателни дела, зам.-председателят и ръководител на ГО – 60% искови производства и всички съдебни поръчки. В РС – Пловдив /47.58%/ председателят е на 100% дела по ЗЗДетето, и се произнася по всички искания за данни по ЗЕС и по всички частни тъжби по чл. 247 ал. 1 т. 2 НПК, зам.-председателят и ръководител на ГО – 50% облигационни искове, 100% дела по ЗОДОВ и 100% граждански съдебни поръчки, зам.-председателят и ръководител на НО – 100% НОХД с определени подгрупи: непълнолетни, бързи производства, незабавни производства, 100% ЧН – кумулации, режим на зачитане, кумулации и веществени доказателства и др, 50% НЧХД, НАХД и други подгрупи, и 100% по делата за разкриване на банкови тайни, зам.-председателят, ръководител на БО – 100% по делата по чл. 23 СК и чл. 50 СК и 50% по всички останали дела в БО.

От всички районни съдилища – част от тях посочват като основание за процента натовареност издадени заповеди, други – вътрешни правила, трети съдилища не посочват основание. В РС – Троян, който е с общо 5 съдии, разпределението на делата на председателя /20 – 100% по видове дела/ и на зам.-председателя /40 – 100% по видовете дела/ е определено с решение на Общото събрание.

Всички данни за натовареността на председателите и заместник председателите на районните съдилища са дадени в Приложение № 4.

5. Натовареността на председателите на двете специализирани съдилища – Апелативен специализиран наказателен съд и Специализиран наказателен съд, е заложена в програмата за случайно разпределение на делата на 50%, а на зам.-председателя на СНС – на 100%.

В справката от АСНС се посочва, че е спазено препоръчителното решение на ВСС от 2010 г. и няма изрично издавана заповед за неговото прилагане. Липсват данни за СНС по отношение на това дали е издавана или не такава заповед.

Следва да се има предвид, че специализираните съдилища функционират реално от 01.01.2012 г.

Данните за натовареността на председателя на АСНС, на председателя и зам.-председателя на СНС са дадени в Приложение № 5.

6. По отношение на военните съдилища към м.март 2013 г., когато са събирани данните за процента дела, определен за административните ръководители и техните заместници в случайното разпределение на дела, препоръчителното решение на ВСС от 2010 г. е спазено, независимо дали самото решение е било известно на военните съдилища или не.

Председателите на военните съдилища и на Военно-апелативния съд са с различно заложен процент за разпределение, вариращ между 50% и 100%, а именно: председателят на ВС-Сливен е със заложени 100%; на ВС-Варна – 75%; на ВС-Плевен и ВоАС – с по 50%. Посочено е в справката от ВС-Пловдив, че със заповед от 2010 г. на председателя е определен минимум от 50%, но реално през 2012 г. процентът разпределени дела е 70%.

Заместниците на административните ръководители във военните съдилища, както и във Военно-апелативен съд, участват на 100% в разпределението на постъпващите дела.

В справката от ВС-Варна се посочва, че не са получавали препоръчителното решение на ВСС от 2010 г., поради което изрична заповед във връзка с неговото изпълнение не е издавана, а процентът за разпределение на дела между съдиите, зам.-председателя и председателя е регламентирано с вътрешни правила. От ВС-Сливен посочват, че няма изрично издавана заповед във връзка с решението на ВСС от 2010 г. От ВС-Плевен представят заповед от 2011 г., с която са актуализирани вътрешните правила за случайното разпределение на делата. От ВС-Пловдив представят заповед от 2010 г., с която е заложен минимум 50% за административният ръководител, като изпращат и справка за реално разгледаните и свършените от него дела, от която е видно, че за 2012 г. са му разпределени 70,1% от общо постъпилите в съда дела.

От ВС-София не са постъпвали данни по отношение на това какъв процент дела се разпределят на административния ръководител и на неговия заместник и издавана ли е заповед във връзка с изпълнение на препоръчителното решение на ВСС от 2010 г.

Данните за натовареността на председателите и зам.-председателите на военните съдилища са дадени в Приложение № 6.

 

ІІІ. ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ НА ВСС ЗА УНИФИЦИРАНЕ НА НАТОВАРЕНОСТТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ
И ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА АПЕЛАТИВНИТЕ, ОКРЪЖНИТЕ, АДМИНИСТРАТИВНИТЕ И РАЙОННИТЕ СЪДИЛИЩА.

 

 1. Констатациите, направени по-горе за натовареността на председателите и техните заместници в съдилищата от съответните инстанционни нива, показват, че са налице различни практики, които водят до заобикаляне на решението на ВСС по протокол № 25 от 1 юли 2010 г. Проблем сам по себе си е препоръчителният характер на цитираното решение на ВСС. За да се осигури по-добра регулация на натовареността в съдилищата, ВСС следва да определи по задължителен начин каква да бъде натовареността на председателите на съдилища и техните заместници. За да се даде възможност и да се съобрази спецификата и особеностите на всеки съдебен орган, както и досега е целесъобразно процентът на натовареност на председателите с дела да се определи с минимална граница. Принципно свръхрегулацията на дейността в съдилищата не е добра управленска практика, но опитът до момента сочи, че липсата на задължителна регламентация на натовареността на председателите със съдебни дела води до различна практика, несъобразена с целите на разпоредбите на ЗСВ.

 2. Анализът показа, че в по-голяма част от съдилищата не са издадени нарочни заповеди, които да определят процента на натовареност с дела на председателите и заместник-председателите. Показателен факт, е че след отправеното запитване от комисията по натовареност на ВСС, в някои от съдилищата такива заповеди са издадени.

 3. Установява се от констатациите, че в част от съдилищата процентът на натовареност на председателите и заместник-председателите се определя не като цяло за всички постъпили дела за разглеждане от съответната материя, а се определя като процент натовареност в определени групи от делата, обичайно от частни производства, които са бързо ликвидни и се отличават с по-малка фактическа и правна сложност. По този начин се симулира изкуствена натовареност. Това обстоятелство налага в решение ВСС да определи процент на натовареност на председателите и заместник-председателите, който да се отнася да всички групи дела, които са обособени в системата за случайно разпределение на делата.

 4. Фактическото положение в отделните съдилища по отношение на натовареността с дела на председателите и техните заместници водят до извода, че при определяне на конкретния процент на разпределени дела, не се отчитат относимите обективни фактори – големината на съдебния орган, броят на съдиите и съдебните служители, наличието на съдебен администратор и/или административен секретар, обемът на специфичната административна дейност. При анализа на данните за съответните районни, окръжни, административни, апелативни съдилища, включително и относно броя на съдебните служители се забелязва необяснима диспропорция между съдилища с еднакъв или близък брой съдии и съответния им брой служители. Например в РС Стара Загора при 20 съдии има 51 съдебни служители, а в РС Велико Търново при 18 съдии има 39 съдебни служители, в РС Троян при 5 съдии има 20 съдебни служители, а в РС Петрич при 10 съдии има 28 съдебни служители. Този неравномерност налага в бъдеще извършване на задълбочен преглед на съотношението на броя съдии и съдебни служители, с оглед равномерното и справедливо разпределение на ресурсите между съдилищата в страната. За целите на настоящия анализ се приема, че следва да се определи минимален процент натовареност на председателите и заместник-председателите на съдилищата по инстанционни нива, който да е съобразен с броя на съдиите и съдебните служители в съответния орган на съдебната власт, тъй като от това в голяма степен е зависим обемът на административната дейност. Данните за броя на съдиите и съдебните служители в отделните съдилища по нива са посочени в Приложение № 7. В рамките на минималната граница на натовареност, председателят и заместник-председателят следва да определят конкретния процент на натовареност от постъпващите за разпределение дела, като се мотивират със специфичните обстоятелства, определящи обема на административната работа в съответния орган на съдебната власт.

 5. Доброто решение за регулиране и унифициране на натовареността с дела на председателите и техните заместници е определяне от ВСС на процент на натовареност, който да дава минимална граница за съответните инстанционни нива – апелативни, окръжни, административни, военни, специализиран наказателен и районни съдилища. В рамките на минималната граница всеки председател следва да определи своята и на заместниците си натовареност от постъпващите в съда дела от всички групи в системата за случайно разпределение. В мотивите на заповедта председателят трябва да посочи конкретни обстоятелства, свързани с обема на административната дейност, които налагат определения процент на натовареност. Препис от заповедта следва да се изпраща на ВСС, който периодично да обобщава и анализира практиката по този въпрос. Този начин на регулиране на натовареността на председателите и техните заместници от една страна осигурява унификация на практиката в отделните съдилища, а от друга страна позволява съобразяване с конкретните условия във всеки съдебен орган.

Въз основа на изложените констатации и направените изводи, Комисията по анализ и отчитане на степента на натовареност на органите на съдебна власт при ВСС предлага на Висшия съдебен съвет да приеме следното решение:

 1. Председателите и заместник-председателите на съдилищата да участват в разпределението на всички групи дела в програмата за случайно разпределение.

 2. Процентът на натовареност на председателите и заместник-председателите на съдилищата да се определя с мотивирана заповед на председателя на съда, в която конкретно да се отчита обемът на административната дейност в съответния орган на съдебна власт.

 3. Определя следния минимален процент на натовареност на председателите и заместник-председателите при разпределение на постъпващите в съдилищата съдебни дела, както следва по съответните инстанционни нива:

  1. За апелативните съдилища:

 • с щатна численост до 20 съдии и до 30 съдебни служители – 70% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;

 • с щатна численост над 20 до 40 съдии и над 30 до 50 съдебни служители – 60% натовареност на председателите и 80 % натовареност на заместник-председателите;

 • с щатна численост над 40 до 70 съдии и над 50 до 70 съдебни служители – 40% натовареност на председателите и 50% натовареност на заместник-председателите;

  1. За окръжните съдилища (вкл. военни съдилища и специализиран наказателен съд):

 • с щатна численост до 20 съдии и до 45 съдебни служители – 70% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;

 • с щатна численост над 20 до 40 съдии и над 45 до 60 съдебни служители – 60% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;

 • с щатна численост над 40 до 80 съдии и над 60 до 110 съдебни служители – 50% натовареност на председателите и 80% натовареност на заместник-председателите;

 • с щатна численост над 80 до 200 съдии и над 110 до 400 съдебни служители – 30% натовареност на председателите и 50% натовареност на заместник-председателите;

 

  1. За административните съдилища:

 • с щатна численост до 10 съдии и до 40 съдебни служители – 100% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;

 • с щатна численост над 10 до 20 съдии и над 40 до 60 съдебни служители – 80% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;

 • с щатна численост над 20 до 35 съдии и над 60 до 90 съдебни служители – 60% натовареност на председателите и 80% натовареност на заместник-председателите;

 • с щатна численост над 35 до 70 съдии и над 90 до 170 съдебни служители – 40% натовареност на председателите и 70% натовареност на заместник-председателите;

 

  1. За районните съдилища:

 • с щатна численост до 5 съдии и до 20 съдебни служители – 100% натовареност на председателите и заместник-председателите;

 • с щатна численост над 5 до 10 съдии и над 20 до 35 съдебни служители – 90% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;

 • с щатна численост над 10 до 20 съдии и над 35 до 60 съдебни служители – 80% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;

 • с щатна численост над 20 до 35 съдии и над 60 до 80 съдебни служители – 70% натовареност на председателите и 100% натовареност на заместник-председателите;

 • с щатна численост над 35 до 70 съдии и над 80 до 150 съдебни служители – 60% натовареност на председателите и 80% натовареност на заместник-председателите;

 • с щатна численост над 70 до 200 съдии и над 150 съдебни служители – 30% натовареност на председателите и 50% натовареност на заместник-председателите.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Таблици с обобщени данни от представените справки за заложения % в програмите за случайно разпределение на делата на председателите и зам.-председателите:

на апелативните съдилища – Приложение 1;

на окръжните съдилища – Приложение 2;

на административните съдилища – Приложение 3;

на районните съдилища – Приложение 4;

на специализираните съдилища – Приложение 5;

– на военните съдилища /към м.март 2013 г./ – Приложение 6.

Брой на съдиите и съдебните служители по съдилища – Приложение 7.

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: