Home » Uncategorized » За актуалните дейности във връзка с изследването на натовареността на съдиите

За актуалните дейности във връзка с изследването на натовареността на съдиите

Натовареността на съдиите и съдилищата от дълго време е предмет на дискусия, както от съдийската общност, така и в по-широки обществени среди. Наблюдението и регулирането на натовареността имат значение за качеството и ефективния достъп до правосъдие и е важна гаранция за независимостта на съдията. Поради спецификата на съдийската работа е необходимо натовареността да се анализира от различни гледни точки, но от първостепенно значение това да стане на основата на научнообоснована методология.

През месец март 2013 г. публикувах текст, в който поставих в дискусионен план редица въпроси, свързани с обхвата, принципите и съдържанието на емпиричното изследване, което започваме, за да изработим допустимата норма на индивидуална натовареност на съдията. След процес на проучване на опита на други съдебни системи и осмислянето им в националния контекст през месец юни 2013 година ВСС прие методология за провеждане на емпирично изследване за определяне на тежестта на делата. Работна група от съдии от различни съдилища в страната осъществи подготовката на изследването. Бяха изработени групи от дела – административни, граждански, търговски и наказателни, както и анкетни карти за отделните типове производства. Подготовката на изследването е от съществено значение, за да се гарантира успех и валидност на същинското емпирично проучване. Крайната цел е създаване на обективна основа за определяне на тежестта на отделните видове съдебни дела, както и норма за натовареност на съдиите. Обективното измерване на натовареността на съдиите и съдилищата чрез времето, за което съдиите разглеждат и решават делата, ще послужи на ВСС за вземане на решения, свързани с кадровото развитие на съдиите, както и за разрешаване на важните структурни проблеми на съдебната система.

Публикувам текст на социолога Живко Георгиев, в който се представя валидността на използваната методология за емпиричното изследване, както и писма, които са изпратени в началото на месец декември 2013 г. до съдиите от пилотните съдилища.

 

 

І. Текст на социолога Живко Георгиев, експерт към работната група по натовареност, изпратен на съдиите от пилотните съдилища с писмото от 9 декември 2013 г.

 

В много области на обществения живот изследванията на т.нар. „бюджет на времето“ са показали своята познавателна и прагматична полезност. Те широко се използват в корпоративния свят и света на публичните услуги за да се оценява необходимия времеви ресурс за реализацията на операции, дейности от разнороден професионален вид.

Това е възможно, тъй като модерните общества не са открили други универсални измерители на професионалната дейност освен времето и парите (последните на изхода, като социална или корпоративна оценка на индивидуалния трудов принос). Естествено, не става дума по времевите параметри на индивидуалната професионална дейност да се оценява количеството и качеството на положения труд. Това е абсурдно. Но, времевите наблюдения върху професионалните практики на голям брой професионалисти прави възможно да се открояват нормите за нормално необходимото време за реализация на определена дейност, респективно нормите за свръхнатовареност или ненатовареност на лица, екипи, подразделения.

Този алгоритъм за разработване на стандарти за натовареност по-принцип се използва не толкова при елементарни или по-прости трудови дейности, където са възможни и други измерители – брой ушити ризи, брой обработени пратки, а при по-сложни професионални дейности, каквито са медицински практики, консултантски услуги, административни услуги, в т.ч. и съдебни услуги, където няма предметен продукт и количествената регистрация по-скоро ощетява тежестта на свършената работа .

Практиката на съдиите е достатъчно разнообразна от гледна точка на материята на делата, с които работят, както и допълнителните им ангажименти в рамките на съдебната система. Различни са и техните професионални ежедневия – едни са успели да се специализират в определен тип дела и това ги прави „по-производителни“, други (най-често в по-малките съдилища) поемат цялото разнообразие от случаи, на които институцията трябва да реагира.

Изследването на времевите разходи за отделните необходимо присъщи дейности по различни типове дела (групирани в сравнително хомогенни групи) , регистрира цялото това многообразие и чрез специализирани математически техники за обработка на информацията, откроява нормалните разходи на време за всеки тип дело. Разбира се, винаги ще има случаи на по-времеемки дела. Но и такива, които отнемат и по-малко време. И вероятността те да се случат е такава, че в достатъчно дълъг времеви период, каквато е една календарна година, типичното средно дело от този тип ще се окаже с продължителност, в рамките на описания диапазон на нормалност.

След като тези обобщени времеви разходи бъдат подложени на допълнителна експертна оценка, опирайки се върху нормалното, могат да бъдат разработени своеобразни норми. Те не са норми за работа в класическия смисъл на изискване или трудова задача. Те по никакъв начин не са и персонална оценка, нито ще се интерпретират като индивидуална самооценка. Това няма да бъде и оценка на професионалния капацитет на българските съдии. Желанието ни е да опишем нормално необходимото време за дела от различен тип и това да се ползва като инструмент за преценка на натовареността на съдиите и съдилищата.

Този подход с успех е приложен в страни с развита и ефективна правова система като САЩ, Германия и др. и е помогнал за оптималното разпределение на човешки, финансов, институционален ресурс върху специфичната социална и териториална карта на съответните общества. Балансирането на съдебната система в този смисъл, създава по-благоприятни и справедливи условия за професионалната дейност на съдиите, повишава качеството на правните услуги и ги прави по-достъпни за гражданите.

Живко Георгиев, социолог,главен асистент, преподавател в СУ „Климент Охридски”, консултант по изследователски методики към проект „Подкрепа за ВСС, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм

 

 

ІІ. Публикувам писмата, изпратени до съдиите от пилотните съдилища, в които се обясняват характеристиките на емпиричното изследване за тежестта на делата, както и предназначението на пилотното изследване. Пилотното изследване в посочените окръжни и районни съдилища ще се проведе до 15 януари 2014 г. и има за основна цел проверка на съдържанието и тестване на изработените до момента анкетни карти, които са основното средство за планираното през месец февруари – април 2014 г. същинско емпирично проучване сред всички съдии.

1. Писмо до съдиите от пилотните съдилища, изпратено на 3 декември 2013 г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Преди почти една година беше създадена работна група към Комисията по натовареност при ВСС, която включва съдии от цялата страна и всички нива на съдебната система – районни, окръжни, административни, апелативни съдилища. Основната задача на работната група беше да начертае основните характеристики на модела за отчитане и анализ (регулиране) на натовареността на съдиите и съдилищата.

След като проучихме голяма част от добрите практики, разработени и приложени във водещи съдебни системи в Европа и САЩ, създадохме методология за провеждане на емпирично изследване за определяне на тежестта на отделните видове дела. Изследването цели да определи тежестта на видовете дела съобразно времето, което съдиите отделят за разглеждането и решаването им.

Защо ще измерваме времето? Всеки съдия разполага с определено време, през което може да разгледа ограничен брой дела. В този смисъл, очевидно е, че измерването на времето, за което съдията разглежда и решава едно дело е определящо за отчитане на натовареността. Това е общоприетият метод във всички модерни съдебни системи.

За осъществяването на тази задача, в работната група подготвихме анкетни карти, които ще бъдат основното средство на изследването. Анкетните карти са техническия способ, чрез който се отчита (измерва) времето за разглеждане на различните видове (типове) дела, което включва и времето посветено на специфичната интелектуална дейност по решаване на делата. Картите са разработени за всеки тип дела – по три за първоинстанционни наказателни дела, три за второинстанционни наказателни дела; четири карти за първоинстанционни граждански дела, пет карти за второинстанционни граждански дела; по една карта за първоинстанционни и касационни административни дела.

Основните принципи за измерването на времето при разглеждане и решаване на делата, заложени в методологията и анкетните карти, са:

  • Предварително групиране на делата (граждански, търговски, наказателни и административни) на принципа на сходство в предмета с цел обобщаване на многообразието от дела;

  • Измерване на времето, необходимо за разглеждане и решаване на дела от последната календарна година (2013 година), за да могат да се съпоставят с наличната статистика;

  • Измерване на времето по процесуални етапи (действия) за всеки тип дело;

  • Събиране на два типа времеви стойности: за конкретно последно приключило от съответната описвана група дела (валидно за наказателни и административни дела) и осреднени стойности, оценка на базата на опита на съдията за времето, необходимо при по-леки и при по-тежки дела (валидно за всички видове дела);

  • Допълнителна информация за делата: брой страници, свидетели и т.н., която спомага за преценката за тежест на делата.

 

За какво ще ни послужи събраната с анкетните карти информация и какви анализи предстоят? След като имаме информация колко време средно е необходимо за разглеждане на отделните видове дела, ще можем да дадем отговор на въпроса за нормата за натовареност – колко броя дела може да разгледа и реши един съдия за период от една година, без това да изисква компромис с качеството на работата и при отчитане на необходимостта от опазване на здравето и личния живот на съдията. В етапа на анализ на събраните данни предвиждаме да ползваме консултациите на водещи специалисти от САЩ и Холандия, които имат богат опит в разработването на подобни модели за отчитане на натовареността.

 

На този етап от планираното емпирично изследване предвиждаме пилотно (тестово) попълване на анкетните карти сред съдии в различни съдилища в цялата страна. С пилотното изследване ще тестваме адекватността на изготвените анкетни карти и съответните индикатори, пропуски или неточности в описаните процесуални етапи, както и трудностите (вкл. времето необходимо) при попълването на анкетните карти. За тази цел всеки съдия, участващ в пилотното изследване, ще трябва да попълни поне по една карта от тип, за гледани от него дела през последната година, т.е. да тества всяка разработена карта, релевантна за материята на разглежданите от него дела. За целите на пилотното изследване анкетните карти могат да се попълват, както на хартия, така и в електронен вид (отделните карти са дадени като листове (sheet) на съответните файлове във формат на „excel”). Вашите коментари и забележки ще бъдат разгледани детайлно при обработката на анкетните карти от пилотното изследване. Те ще бъдат отразени и при оформянето на финалните анкетни карти, които ще ползваме за основното изследване, предвидено да се проведе в началото на следващата година. За улеснение при попълване на анкетните карти са изработени и писмени указания.

Вашият личен опит и преценка за необходимото време за разглеждане и приключване на различните типове дела са основната цел на изследването. Достатъчно е добросъвестно да отразите времето, необходимо като ваш личен ресурс, за разглеждането и решаването на определен тип дела. Методиката, разработена за измерване тежестта на делата, работи с осреднени стойности и позволява възпроизвеждането на реалната динамика на съдийската работа, обобщавайки различните оценки. Вашите усилия при провеждането на емпиричното изследване е в интерес на всички съдии и това ще позволи изработването на ефективна система за измерване на натовареността на отделните съдии и различните съдилища.

Като предварително благодарим за вашата активност, молим в срок до 15 януари 2014 г. да изпратите във Висшия съдебен съвет на хартия или на електронен адрес e.petkova@vss.justice.bg попълнените анкетни карти.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО

АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА

НА НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ

НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ:

 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ

 

 

пилотни съдилища:

– ОС Смолян, РС Смолян, РС Мадан, РС Златоград, РС Чепеларе, РС Девин;

– ОС Варна, РС Варна, РС Провадия, РС Девня;

– ОС Благоевград, РС Благоевград, РС Сандански, РС Петрич;

– РС Нови Пазар;

– ОС Враца, РС Враца, РС Бяла Слатина;

– Софийски районен съд;

– Софийски апелативен съд;

– Софийски градски съд;

– Софийски окръжен съд, РС Своге, РС Елин Пелин,

– ОС Пловдив, РС Пловдив, РС Първомай, РС Карлово;

– ОС Хасково, РС Хасково;

– ОС Бургас (писмата и анкетните карти са изпратени по електронна поща на 16.12.2013 г.)

– Административен съд София-град, АдС Варна, АдС Кюстендил, АдС Добрич, АдС Русе, АдС Бургас, АдС Благоевград, Сливен.

 

 

2. Писмо, изпратено до съдиите пилотните съдилища на 9 декември 2013 г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

Миналата седмица Ви изпратихме анкетни карти за пилотно попълване. Целта е тестването на картите, с оглед предстоящото провеждане на същинското проучване за тежестта на отделните видове дела и нормата за натовареност. В рамките на пилотното изследване всеки съдия от съответния съд следва да попълни по избор една анкетна карта, като има предвид делата, които разглежда. В началото на всяка анкетна карта са посочени съответните групи дела. Изберете една от посочените групи (например „искове за издръжка от картата за въззивни граждански дела или „частни жалби срещу действия на съдебните изпълнители” в картата за частни въззивни граждански дела) на първата страница на картата, за която се отнасят данните, които ще попълните.

За окръжните съдилища, които участват в пилотното изследване, изпращаме повторно анкетната карта за въззивни граждански дела, тъй като в първоначално изпратената са пропуснати групите дела, които са предмет на въззивното исково производство. Използвайте при попълване повторно изпратената карта за въззивно гражданско производство.

Прилагаме Ви и текст на социолога Живко Георгиев, консултант по изследователски методики към проект „Подкрепа за ВСС, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм, в който се обосновават необходимостта и практическото значение от приложението на метода за измерване на времето за целите на съдебната система.

 

Отново предварително благодарим за вашата активност и напомняме в срок до 15 януари 2014 г. да изпратите във Висшия съдебен съвет на хартия или на електронен адрес e.petkova@vss.justice.bg попълнените анкетни карти.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО

АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА

НА НАТОВАРЕНОСТ НА ОРГАНИТЕ

НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ:

 

КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ

 

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: