Home » Uncategorized » ДИСКУСИЯ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ДИСКУСИЯ ЗА ПРАВИЛАТА ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН ПРОКУРОР

Правилата за избор на председатели на върховните съдилища и главен прокурор бяха приети с решение на Висшия съдебен съвет (ВСС), взето на заседание, проведено на 8 ноември тази година. Повече от един месец приетите правила са предмет на обществено и професионално обсъждане, в хода на което се отправят основателни критики за тяхната пълнота, яснота и законосъобразност.

            Правилата се приемат въз основа на Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Конституцията на РБ и не могат да им противоречат. Това е важна отправна точка при преценка на действащите процедурни правила. При обсъждане на правилата петима членове на ВСС предложихме проект за текстове, като за съжаление, най-съществените от тях не бяха приети от мнозинството в Съвета (виж проекта за правила в секцията „Предложения”).

Според мен, за да се гарантира законосъобразно и качествено провеждане на избора на главен прокурор, наложително е правилата да съдържат следните три пункта:

1. ЗСВ определя достатъчно дълъг срок за протичане на процедурата, така че ВСС да може да осигури задълбочен и информиран избор за една от най-значимите длъжности в съдебната система. Безспорна необходимост в началото на процеса е изработването на профил за длъжността на главния прокурор. ВСС следваше да дефинира конкретните изисквания за длъжността („профил”, очертаващ професионалните и личностните качества на лицата, които ги заемат)  и предварително да ги оповести. Дейността по изготвяне на профил за длъжността следваше да бъде предшествана от цялостен анализ, изготвен от ВСС, за състоянието, структурата и дейността на прокуратурата на РБ. По този начин назначаващият орган ще има яснота за това, съобразно проблемите и нуждите на прокуратурата, какви качества трябва да притежава бъдещият главен прокурор.

Изготвянето и разпространяването на профил за длъжността на главния прокурор ще формира у магистратите и обществото ясна представа за това какви точно способности и умения са необходими, за да се изпълняват качествено, успешно и ефективно функциите на главния прокурор. Така присъщите на съответните кандидати за главен прокурор лични качества могат да бъдат сравнявани с изискванията за съответната ръководна длъжност, а оттам – ще се създаде обективна основа, върху която да се градят обосновани изводи за пригодност/непригодност на съответния кандидат.

 2. Събитията, свързани с проваления избор на конституционен съдия от квотата на Народното събрание, ясно показаха, че е наложително назначаващият орган да извършва активна дейност за събиране, анализ и проверка на всички сигнали и цялата налична информация за всеки от кандидатите за длъжността главен прокурор. В този смисъл ВСС следваше своевременно да учреди специална комисия за предварителна проверка на сигналите и относимите факти, предоставени по реда на чл. 173, ал. 7 от ЗСВ. Предложението за нарочна комисия не се възприе и се създадоха предпоставки за допускане на пропуски, непълноти и грешки, доколкото по приетите правила са ангажирани три постоянни комисии на ВСС, които следва да изготвят становища. Освен това не се гарантира в достатъчна степен задължението на Съвета за активна самостоятелна и задълбочена (а не формална) проверка на сигналите и информацията за всеки от кандидатите. Последните случаи с магистрати (съдия Марковска и прокурор Гугушева), които участват в процедурата за избор на съдия за Конституционния съд от квотата на Народното събрание, показаха ясно всички недостатъци на контролната дейност на саморегулаторния орган на съдебната власт. Прокурор Гугушева е избрана от предходния ВСС за заместник на административния ръководител на най-високата специализирана прокуратура – Апелативната, без изнесените сега данни за имущественото състояние на нея и нейните най-близки роднини да са били въобще обект на внимание. Ако бяха – процедурата й за избор като зам.-апелативен прокурор щеше да бъде много по-ефективна – или щеше да отхвърли съмненията като неоснователни и така да защити репутацията на прокурор Гугушева, или щеше да възпрепятства назначението й, в случай че съмненията са основателни, защото са допуснати етични нарушения, защото е налице уронване на престижа на професията или закононарушения.

3. Защо е важно провеждането на тайно гласуване с бюлетини, а не чрез съществуващата във ВСС система за електронно гласуване?

Гласуването следва да се проведе по ред и начин, който не допуска един или няколко от кандидатите да бъде поставен в съществено неблагоприятно положение спрямо останалите кандидати.

Тайното гласуване, при участие на повече от един кандидат в процедурата (какъвто е и настоящия случай), задължително трябва да се проведе с бюлетини. Това е така, защото вотът е позитивен, т.е. за да бъде избран един от кандидатите, за него следва да са получени толкова гласа „за”, които са достатъчни да формират квалифицирано мнозинство (2/3 от броя на всички членове). Правилото е, че всеки член на Съвета има право и задължение да гласува „за” само за един кандидат.

При гласуване с интегрална бюлетина всеки от членовете на Съвета прави еднократно своя положителен избор за един от  кандидатите. При този начин на гласуване кандидатите са равнопоставени, т.к. волята на членовете се формира свободно и независимо единствено на база представянето им в хода на процедурата и оценката на професионалните им и личностни качества; не се влияе от данните за гласуването за другите кандидати.

Освен това, при гласуване с бюлетини, е възможна проверка на резултатите от гласуването – налице е протокол на изборната комисия с приложени бюлетини от гласуването. Без значение дали тази проверка ще бъде извършена от Върховния административен съд (при преценка за допустимост на оспорването), от Президента на РБ, който е оторизиран да подпише указ за назначаването на избрания кандидат или от Конституционния съд при евентуална преценка за конституционосъобразност на избора.

При последователно гласуване за кандидатите с електронната система, независимо от избрания подход на подреждането им – по азбучен ред, по постъпване на предложенията или чрез жребий:

– не се гарантира равнопоставеност на кандидатите, т.к. само за първия от тях (без значение как е определена поредността) членовете на Съвета формират волеизявлението си единствено съобразно представянето му, а за всеки следващ оказва въздействие получения резултат от предходното гласуване;

– не е възможна проверка при наличните три опции на електронната система „за”, „против” и „въздържал се” дали е спазено изискването всеки от членовете на Съвета да е гласувал само веднъж „за” като условие за действителност на волеизявлението;

– не е възможна проверка на резултатите от гласуването от заинтересованите лица и от органите, участници в процедурата;

– освен всички посочени аргументи не трябва да се подценяват публично оповестените съмнения в това, че съществуващата във ВСС система за електронно гласуване не може да гарантира в необходимата степен тайната на вота.

Съблюдаването на прозрачни и законосъобразни процедури е гаранция за убедителност и легитимност на избора на новия главен прокурор. Затова ВСС следва да използва оставащото време, за да поправи недостатъците в правилата.

Advertisements

2 Comments

  1. Камелия Иванова says:

    Изцяло подкрепям!

  2. Николай says:

    Целият народ подкрепя това становище, но за жалост на мнозинството във ВСС май не им пука… Част от тях са кадровици на партията, други не смеят да изявят позицията си… Дано в крайна сметка се намесят от ЕК, че само там е надеждата… Иначе адмирации, че има все пак хора, които смело отстояват вижданията си!

Leave a Reply to Николай Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: