КАЛИН КАЛПАКЧИЕВ

Позиция по казуса „Марковска“

Advertisements

На заседанието на Висшия съдебен съвет, проведено на 29 ноември 2012 година, като извънредна точка в дневния ред беше включено предложение за обсъждане на писмата, изпратени от съсловните съдийски сдружения, в които се поставят важни въпроси, свързани с доброто управление на съдебната система

В писмото на Съюза на съдиите в България от 22.11.2012 г. до ВСС се поставиха съществените въпроси, които произтичат от казуса „Марковска”. Настоява се ВСС да извърши проверки и да направи задълбочени анализи на проявилите се в конкретния случай системни проблеми в дейността на Върховния административен съд и прокуратурата на Република България.

Доколкото доверието в съда се основава на прозрачността на работата му и стриктното спазване на установените правила, поставените въпроси трябва да получат честен и компетентен отговор от отговорния за администрирането на съдебната власт орган.

Тъй като засегнатите теми са от изключително значение за гражданите и професионалната общност, защото касаят независимоста и авторитета на съдебната власт, поставям на дискусия следните въпроси:

1. ВСС е длъжен (непосредствено или чрез ИВСС) да осъществи проверка и контрол на организацията, образуването и разпределениета на делата и начина на конституиране на петчленните съдебни състави във Върховния административен съд и да даде отговор дали съществуват реални  възможности или  съмнение за търговия с влияние по дела?

Изискването за независим и безпристрастен съд е основна гаранция за справедив процес по чл. 6 ЕКПЧОС, но също така и важно условия за наличието на доверие и авторитет на съдебната власт. Ето защо е изключително важно да се знае по какви правила се конституират петчленните състави на ВАС – как се определя докладчикът (от кое отделение, как се гарантира случайният му избор), как се определят останалите четирима членове на състава, които са мнозинство – по какви правила се определя от кое отделение са и как се гарантира, че неслучайният им подбор не става с оглед делото по усмотрение на председателя или неговите заместници?

2. Казусът „Марковска” фокусира за пореден път етичните въпроси за отговорността на съдията за видимостта на личния му живот. Въпросът за формалното спазване на изискванията на закона не може да подменя основния проблем за моралния облик на съдията. Той засяга единствено етични категории – базисни понятия като почтеност, достойнство, дълг към професията и уважение към гражданите и тяхното доверие към съдиите.

Наложително е провеждане на дискусия, направлявана от ВСС и с участието на съсловните организации и отделните магастрати, по принципните въпроси за изискванията за благопристойно поведение на съдията, когато участието му в процедура за избор на висока държавна длъжност обяснимо поражда засилен обществен и медиен интерес; за  границите на допустимия обществен интерес и внимание към факти от личната сфера на съдията.

3. Развоят на казуса „Марковска” осветли за поред път и друг съществен за съдебната система проблем – съществуват ли достатъчно силни гаранции за независимостта на българската прокуратура.

Досъдебните производства, които са образувани срещу неизвестни извършители по данни, свързани с дейността на магистрати, трябва да се разглеждат приоритетно, защото междувременно те продължават да разглеждат и решават преписки и дела. Общественият интерес и правната сигурност налагат тези магистрати или да бъдат осъдени в най-кратки срокове, ако са извършили престъпление, или ако са невинни, това да бъде своевременно отчетено от прокуратурата.

Бързото разследване е не просто антикорупционна мярка, но и гаранция, че разследваните магистрати не се държат в условия на страх и несигурност. Обратното поражда съмнения, че неприключването на подобни досъдебни производства осигурява зависими магистрати, които могат да бъдат манипулирани, без значение  дали са невинни или не.

ВСС трябва да намери начин да контролира и предотвратява злоупотребата с правомощието на прокуратурата да образува и води наказателни производства срещу неизвестен извършител, като средства за нерагламентиран натиск.

До момента ВСС отказва да поеме своята институционална отговорност и гласува против предложенията на ССБ, без да приеме алтернативни мерки за проверка на обстоятелствата около случая “Марковска”.

 

Advertisements

Advertisements