Home » Професионална дейност

Професионална дейност

Advertisements
 • Текуща длъжност
  Избран за член на ВСС (встъпил в длъжност на 3.10.2012)
 • Кариерно израстване
  Юридическата си кариера Калин Иванов Калпакчиев започва като младши съдия в ОС Добрич през ноември 1995 г. На следващата година е назначен за съдия в РС Добрич, където работи до 01.10.1998 г., когато прекратява трудовите си правоотношения с РС Добрич по собствено желание /Заповед на Министерството на правосъдието и правната евроинтеграция 2025/2.10.98 /. Професионалното си развитие продължава като адвокат в Адвокатска колегия Добрич до 30.09.2000 г., когато се завръща в съдебната система – като съдия в Софийски районен съд /Протокол № 28/20.09.2000г. ВСС/. През 2003 г. Калин Калпакчиев е назначен за заместник-председател на СРС /Протокол № 47/15.12.2003 г./. Година по-късно е повишен в ранг „съдия в ОС” /Протокол № 40/15.12.2004 г./. В периода през който работи в СРС, Калин Калпакчиев участва в два специализиращи курса – през 2002 г. във Франция и през 2004 г. във САЩ /за повече информация виж секция „Продължаващо обучение”/На 01.04.2005 г. Калин Калпакчиев е назначен за съдия в Апелативен съд София. През март 2009 г. е повишен в ранг „съдия във ВКС и ВАС” и придобива статут на несменяемост. Комплексната оценка от атестацията му е „много добра”. Според мнението на тогавашния административен ръководител на САС, Евгени Стайков, съдия Калпакчиев не допуска забавяне при изготвяне на мотивите на съдебните актове и „участва редовно в работните групи, свързани с изменение на законодателството, както в областта на организацията на съдебната власт, така и в областта на наказателното материално професионално право” /Част II на Единния атестационен формуляр/. Не е отбелязано да е награждаван или наказван /Част III на Единния атестационен формуляр/.С решение на ВСС от 25.05.2009 г. Калин Калпакчиев е комадирован за постоянен преподавател в Националния институт на правосъдието /Протокол № 21/20.05.2009 г. ВСС/. Първоначалният срок, за който е комадирован е 7 месеца, но дейността му в Института е продължена до 31.12.2011 г с нови две решения на ВСС /Протокол № 3/19.01.2010 и протокол № 2/18.01.2011 ВСС /, след което се завръща към работата си като съдия в САС, където работи до встъпването му в длъжност член на ВСС на 3.10.2012 г.

  Кандидатурата на Калин Калпакчиев за член на ВСС от изборната квота на съдиите е издигната от Антоанета Данова, съдия в САС. Мотивите към предложението са достъпни в секция “Всички предложения”. На общото събрание на САС, Специализирания наказателен съд и Специализирания Апелативен съд, кандидатурата му е избрана с 38 гласа от 62 присъстващи делегати.

Източник:Протоколи от заседания на ВСС, кадровото досие на съдия Калин Калпакчиев, публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет; Предложение за кандидатурата на К. Калпакчиев за член на Висшия съдебен съвет.

 • Постъпили, насрочени, свършени и несвършени дела

Дела през периода на атестиране

Година Останали несвършени Постъпили Насрочени свършени
2005 0 94 94 74
2006 20 93 113 101
2007 12 64 76 70
2008 6 67 73 70

Спазване на законовите срокове

Година Брой свършени дела Свършени в срок до 1 месец Свършени в срок до 3 месеца Свършени в срок до 1 година
2005 74 46 24 3
2006 101 32 52 17
2007 70 17 38 15
2008 70 31 21 18

Източник: Атестационен формуляр, част от кадровото досие на съдия Калин Калпакчиев, публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Висящи дела

Няма данни.

 • Брой потвърдени и отменени дела и основанията за това
Година подлежащи
на обжалване 
обжалвани потвърдени изцяло
отменени 
изменени прекратени уважени
жалби за
бавност
2005 27 23 12 1 2    
2006 61 48 28 1 4    
2007 38 45 21 2 0    
2008 39 19 10 1 3    
 • Източник: Атестационен формуляр, част от кадровото досие на съдия Калин Калпакчиев, публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
 • Натовареност

Съдия Калпакчиев е съдия в Софийски апелативен съд, който е най-натовареният сред апелативните съдилища.
Източник: Атестационен формуляр, част от кадровото досие на съдия Калин Калпакчиев, публикувано на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 • Дисциплинарни нарушения, наказания и поощрения

Съдия Калпакчиев не е награждаван и наказван за периода на атестирането.
В справката на извършените от ИВСС проверки на Калин Калпакчиев от 13.07.2012 г. е посочено, че са констатирани нарушения в неговата работа. Пак там е отбелязано, че срещу него не са постъпвали сигнали /Писмо Изх. № А-01-210/13.07.2012 ИВСС/.
Източник: Атестационен формуляр, част от кадровото досие на съдия Калин Калпакчиев, справка за извършени проверки от ИВСС, публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

Advertisements

2 Comments

 1. The best paphos car hire in Belgium then it’s a good idea. Unless you think you’ll be in need of a little bit of R n R is called for.
  Johnson said he wanted the city to this day.
  In this case, you don’t need personal accident insurance PAI. If you are hiring and also the most important European ports.

 2. Not every book is lendable, but the long-awaited 3rd party application support and App Store,
  and has a larger psychological component. Harley Street psychosexual counsellor Raymond Francis,
  who sees about 15 men a month who feel dependent on Farmacia On Line.
  The effect of pill, also called sildenafil, the active ingredient of genuine farmacia on
  line – failed to work.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: