Home » Предложения

Предложения

Advertisements

До
Главния секретар
на Висшия съдебен съвет

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,

         Във връзка с Вашите правомощия по чл. 34, ал. 2 Правилника за организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация, моля на основание чл. 35, ал. 1 Правилника, да включите за разглеждане в проекта за дневен ред за заседанието на 29 ноември 2012 година следните въпроси:

Разглеждане и обсъждане на писма до ВСС, изпратени от съсловните организации на съдиите – Съюз на съдиите в България и Съдии за единна Европа, (приети в деловодството на ВСС през месец ноември 2012 г.).

Във връзка с поставените в писмата въпроси и отправените искания, предлагам следните проекти за решения на Съвета:

1. Да се създаде работна група към Комисията по правни въпроси, която да включва представители на съсловните организации на съдиите, прокурорите и следователите и има за предмет изготвяне на Правила на ВСС по въпросите за статута и кариерното развитие на магистратите – атестиране, конкурси, повишаване и други поощрения.

2. Да се създаде временна комисия към ВСС, която да извърши проверка и да изготви доклад по следните въпроси, свързани с организацията на дейността на Върховния административен съд:

 • Спазването на изискването на чл. 119, ал. 2, т. 2 Закона за съдебната власт за определяне на броя, състава и специализацията на колегиите и отделенията, както и на чл. 9 ЗСВ за случайното разпределение на делата;
 • Какви са правилата за определяне на съдиите, които участват в петчленните състави на ВАС и създават ли те гаранция за независим и безпристрастен съд;

3. ВСС да инициира дискусия с участието на съсловните организации на съдиите, прокурорите и следователите и на редовите магистрати за деонтологичните аспекти на казуса “Марковска” и конкретно да разгледа принципните въпроси за изискванията за благопристойно поведение на съдията, когато участието му в процедура за избор на висока държавна длъжност обяснимо поражда засилен обществен и медиен интерес; за  границите на допустимия обществен интерес и внимание към факти от личната сфера на съдията;

4. Да се създаде временна комисия към ВСС, която да провери движението на всички досъдебни производства срещу неизвестен извършител по данни, свързани с дейността на съдии, прокурори и следователи.

С уважение:
Калин Калпакчиев – член на ВСС

Advertisements

11 Comments

 1. Направи се профил в Twitter, човече… Така всичко, което публикуваш в блога автоматично ще “туитва” до всички заинтересовани… Информационно общество, какво да се прави!? ;)))

 2. и във Facebook 🙂

 3. […] на 29 ноември 2012 година, като извънредна точка в дневния ред беше включено предложение за обсъждане на писмата, […]

  • Имам оплакване от апелативен съдия Атанас Кеманов ——връща ми Касационни жалби с мотив,че не били подписани от адвокат???????????Отказва да ми назначи и служебен,а същевременно по ГПК задължително ли е присъствието на адвокат или това изискване е само по НПК!!доколкото съм запознат,само по НК–когато е тежко престъпление е необходим адвокат,тоест предвижда се повече от 15г. затвор.Аз не знам за какво му е адвокат и тн.е….по гражданско производство ————–вероятно иска нещо да преговаря с адвоката и тн.е……………….Е ВИДЯХМЕ КАКВО СТАНА В БУРГАС ПРИ ПРЕГОВОРИ-ЧЕРПЕНЕ МЕЖДУ АДВОКАТ И ПРОКУРОР.Става въпрос за гр.д.2070/11 8с-в Апелативен съд!!!!!!!!!!!!!

 4. Моето дело чака изпълнителен лист в СГС———-обаче не ми е ясно изпълнителният лист по кое РЕШЕНИЕ ще се издаде,по това на СГС или по това на Апелативен съд?????????Защото в Апелативен съд е отишло неправилно,без мотиви по жалбата и с пропуснат срок!!!!!!!Много въпросителни с неясен отговор!!!!!!!!!

 5. Дано все пак годината на змията———–бъде добра,защото змията обича реда и законността и не търпи шикалкавене и крачки встрани от закона.Не търпи шумни процеси,събирания и тн.е………змията е аскет и чака свита на кълбо!!!!!!!!!!

 6. ТРЯБВА НИ НОВ ВСС !!!!!
  Това, което имаме сега, не е Висш Съдебен Съвет !!! За ВСС трябва да се действа бързо, точно и безкомпромисно. Дори трябва да се промени закона. Защото толкова много членове са излишни. Достатъчни са 12 души, избрани от гилдиите, но без партийни квоти !!!!!!!
  Те трябва да работят само това и нищо друго – дори да не преподават !!!! Те трябва да провеждат политики, да дават препоръки, да проверяват, назначават и наказват. Да са безкомпромисни.
  Дори Прикриватурата НЕ би трябвало да участва във ВСС. Това е Съдебен Съвет !!! Дано стане и Висш…….

 7. Адвокат Веселина Карастоянова🙋 says:

  И аз да се оплача: трети състав на ТО-Соф.АС не само,че не е разгледал всички оплаквания във въззивната жалба по т.д.N o.2825/2015, но не е свършил и служебните си задължения като въззивен съд. Хич, ама хич не се е съобразил и със задължителни ТР на ОСГК и на ОСТК, въобще демонстрира самонадеяно безхаберие..

 8. Адвокат Веселина Карагонова🙋 says:

  Грешка: Веселина Карагонова

 9. Lubo says:

  Налице е константна и еднопосочна практика на съдилищата по приложението на чл.78а, при преценката относно наличието на предпоставката по чл.78а, ал.1, б.“а“ НК – „за престъплението се предвижда наказание лишаване от свобода до три години или друго по-леко наказание, когато е умишлено…“. Законодателят е поставил рамки, в които е допустимо държавата да се откаже от реализирането на наказателната отговорност на субекта на престъпление, замествайки я с друг вид административно-наказателна отговорност. Анализирайки нормата на чл.78а, ал.1, б.“а“ НК достигам до извод, че законодателя е поставил като горна граница, при допустимостта на приложение на диференцираната процедура, за престъплението да се предвижда наказание лишаване от свобода до три години при умишлените престъпления (респ. до 5 години при непредпазливите престъпления). По този повод възникват няколко съществени въпроса:
  Първият въпрос е : Приложима ли е нормата на чл.78а НК, когато за престъплението е предвидено по-тежко наказание от „до три години лишаване от свобода“?;
  Вторият въпрос е : Кога е налице по-тежко наказание от „до три години лишаване от свобода“?
  На първият въпрос отговора е очевиден. По аргумент на противното, когато за престъплението в особената част на Наказателния кодекс е предвидено наказание над допустимото при съответната форма на вина, законодателят изключва приложението на този институт на освобождаване от наказателна отговорност. Няма спор и в практиката и в доктрината по този въпрос.
  На вторият въпрос считам, че отговорът противоречи на наложеното в практиката еднопосочно тълкуване на нормата на чл.78а, ал.1, б.“а“ НК. Видно от ТР 57/84г. на ОСНК кое престъпление е по-тежко наказуемо се определя от вида и размера на предвиденото за него наказание. Когато за отделните престъпления са предвидени наказания от едни и същи вид, по-тежко наказуемо престъпление е това, за което е предвиден по-висок максимум при еднакъв минимум, по-висок минимум при еднакъв максимум, а при еднакъв минимум и максимум – това, за което са предвидени кумулативно и други наказания.
  В тази връзка само недоумение буди факта, че масово (100 %) съдилищата прилагат института на чл.78а НК при престъпления, наказуеми с наказание ЛОС до 3 години плюс кумулативна санкция. Пресен пример за това може да се даде с разпоредбата на чл.343в, ал.1 и ал.2 НК където законодателя след промените от ДВ, бр.74 2015г. е предвидил кумулативно наказанията от 1 до 3 год. ЛОС и глоба в размер от 500 до 1200 лв. Видно от Тълкователното решение, което има задължителна сила за съдилищата по отношение на решените с него въпроси, в настоящия случай наказаните по тези състави от НК би следвало да бъдат поставени в по-неблагоприятно положение от наказаните за длъжностни престъпления по чл.283, с оглед наказателната политика на страната без да се дава сметка, че посочените съставии регулират различни обществени отношения. Считам, че ако законодателят е искал института на освобождаване от наказателна отговорност с налагане на адм. наказание да се прилага и по отношение на лица извършили престъпления , за които се предвижда наказание „до три години лишаване от свобода“ и кумулативно предвидено наказание глоба/конфискация, той изрично би го упоменал. Така той е направил в ал.4 на чл.78а НК. Видно от тази разпоредба Съдът, който налага глобата по ал. 1, може да наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление. В настоящия случай, по логически път може да бъде изведено становището, че този институт е приложим и за извършени престъпления за които се предвижда наказание ЛОС до три години и кумулативно лишаване от права. По аргумент на по-силното основание намирам, че съдилищата неправилно прилагат института на чл.78а НК по отношение на престъпленията, за които се предвижда наказание до три години ЛОС и кумулативно друга санкция (глоба/конфискация).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s