Home » Имущество и обществено положение

Имущество и обществено положение

 • Конфликт на интереси

Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси (понастоящем Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (Загл. изм. – ДВ, бр. 97 от 2010 г., в сила от 10.12.2010 г.):
В декларацията си от 21.01.2009г. Калин Иванов Калпакчиев не е декларирал данни за конфликт на интереси.
Отбелязал е като задължения към кредитни или финансови институции, както и към други лица, на стойност над 5000 лв.: ипотечен кредит в размер на 38 000 евро, по договор от месец ноември 2005 г. с банка „Биохим” АД, сега „Уникредит” АД.
Източник: http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm

Името на Калин Калпакчиев не присъства в заключенията за несъответствия на Сметната палата: http://www.bulnao.government.bg/index.php?p=2228

 • Недвижимо имущество

1. Право на собственост и ограничени вещни права

Година на придобиване Вид на имота/право Mесто-
нахождение
Площ кв. м. Разгъната застроена площ кв.м. Собственик Цена /лв./
ИЧ 
Правно основание Произход на средствата
2011 Апартамент София 86 86 Елизабет Л. Петрова-Калпакчиева 166 245

 

½ ИЧ

Покупко-продажба Заеми
2011 Апартамент София 86 86 Калин Иванов Калпакчиев 166 245

 

½ ИЧ

Покупко-продажба Заеми
2010 *Апартамент Гр. Варна 77 77 Иван Калпакчиев

и

Йорданка Калпакчиева в СИО

70 000 Договор за покупко-продажба От продажба на недвижим имот и заеми от физически лица
2010 *Апартамент Гр. Добрич 59,53 59,53 Иван Калпакчиев

и

Йорданка Калпакчиева в СИО

15 500 Договор за покупко- продажба От продажба на недвижим имот
2005 *Лозе Землището на гр. Шабла 0,621 дка Калин Калпакчиев 2000 Договор аз покупко-продажба Доход от трудово правоотношение и дарение от родители
1993 *Апартамент Гр. Русе 120 120 Елизабет П. Калпакчиева Дарение Договор за дарение Дарение от родител
1984 *Дворно място Село Методиево, общ. Добричка 730 Иван Калпакчиев

и

Йорданка Калпакчиева в СИО

1030 Договор за покупко-продажба Доходи от трудово правоотношение
*Земеделски земи Землище на с. Дропла и с. Карапелит 11,9 дка. Йорданка Калпакчиева По наследство
* Земеделски земи Землище на с. Варник 8 дка. Иван Калпакчиев По наследство

Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2011 г.
*Имотите, отбелязани със звезда, са посочени в декларацията по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ /ЗИД ЗСВ, ДВ., бр.  50.2012 г./, подадена от Калин Калпакчиев на 30.07.2012 г.


2. Прехвърляне на притежавани имоти

Година Вид на имота/право Местонахождение Площ кв. м. Разгъната застроена площ кв.м. Собственик Идеална част Цена лв. Правно основание за отчуждаване на имота
2011 Апартамент София 76 76 Калин Иванов Калпакчиев 1/1 107 570 възмездно
2010 *Апартамент Гр. Добрич 83,83 83,83 Иван Калпакчиев

и

Йорданка Калпакчиева в СИО

17 000 Покупко-продажба
2010 *Гараж Гр. Добрич 17,40 17,40 Иван Калпакчиев

и

Йорданка Калпакчиева в СИО

1800 Покупко-продажба
2010 *Апартамент Гр. Варна 77 77 Иван Калпакчиев

и

Йорданка Калпакчиева в СИО

53 608, 70 Договор за покупко-продажба

Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2011 г.
*Имотите, отбелязани със звезда са посочени в декларацията по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ /ЗИД ЗСВ, ДВ., бр. 50.2012 г./, подадена от Калин Калпакчиев на 30.07.2012 г.

 • Имотен регистър

Данни от Служба по вписванията – София за периода 01.01.1992 г.  до 23.07.2012 г.

Пореден № по справка 1
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 
Тип акт Заличаване на законна ипотека
Година 2011
Страни Кредитор – ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ

Ипотекарен длъжник – КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ

Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 76.220 кв. м., гр. София
Пореден № по справка 2
Книга ОТБЕЛЯЗВАНИЯ 
Тип акт Частично заличаване на договорна ипотека 
Година 2011
Страни Кредитор УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Ипотекарен длъжник – КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ

Имот Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 76.220 кв. м., гр. София
Пореден № по справка 3
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ 
Тип акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2011
Страни Продавач – КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ

Купувач (Частна собственост) – АННА Г. СТОИЛОВА

Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 76.220 кв. м., гр. София
Пореден № по справка 4
Книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ 
Тип акт Учредяване на договорна ипотека 
Година 2011
Страни Кредитор – УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

Ипотекарен длъжник, идеални части: ОБЩО 77/1000 ОТ 459/575  ЕЛИЗАБЕТ Л.ПЕТРОВА-КАЛПАКЧИЕВА
Ипотекарен длъжник, идеални части:ОБЩО 77/1000 ОТ 459/575 – КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ

Имот Поземлен имот, площ по док. – 575.000 кв. м., гр. София
Страни Кредитор – УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Ипотекарен длъжник – КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 76.220 кв. м., гр. София
   
Страни Кредитор – УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Ипотекарен длъжник – ЕЛИЗАБЕТ Л. ПЕТРОВА-КАЛПАКЧИЕВА
Ипотекарен длъжник – КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ
Имот Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 86.000 кв. м., гр. София
Пореден № по справка 5
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип акт Покупко-продажба на недвижим имот с н.а. 
Година 2011
Страни Продавач – ЗОРАН Р. АНГЕЛОВ
Продавач – МИМА Р. АНГЕЛОВА

Купувач(Частна собственост) – ЕЛИЗАБЕТ Л. ПЕТРОВА-КАЛПАКЧИЕВА
Купувач(Частна собственост) – КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ

Имот Самостоятелен обект в сграда, предназначение – Жилище, апартамент, площ по док. – 86.000 кв. м., гр. София
   
Страни Продавач – ЗОРАН Р. АНГЕЛОВ
Продавач – МИМА Р. АНГЕЛОВА

Купувач(Частна собственост), идеални части:ОБЩО 77/1000 ОТ 459/575 – ЕЛИЗАБЕТ Л. ПЕТРОВА-КАЛПАКЧИЕВА
Купувач(Частна собственост), идеални части:ОБЩО 77/1000 ОТ 459/575 – КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ

Имот Поземлен имот, площ по док. – 575.000 кв. м., гр. София
Пореден № по справка 6
Книга ЗАКОННИ ИПОТЕКИ 
Тип акт УЧРЕДЯВАНЕ НА ЗАКОННА ИПОТЕКА 
Година 2005
Страни КРЕДИТОДАТЕЛ – ЕЙЧ ВИ БИ БАНК БИОХИМ

ИПОТЕКАРЕН ДЛЪЖНИК – КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ

Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 76.220 кв.м., гр. София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе: Т7;
Пореден № по справка 7
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 2005
Страни ПРОДАВАЧ – РЕНЕТА Е. КУЗМАНОВА
ПРОДАВАЧ – ЛЮБОМИР И. КУЗМАНОВ

КУПУВАЧ –  КАЛИН ИВАНОВ КАЛПАКЧИЕВ

Имот Самостоятелен обект в сграда, площ по док. – 76.220 кв.м., гр. София, Описание: АПАРТАМЕНТ; Мазе: Т7;

 

Данни от Служба по вписванията – Каварна за периода 01.01.1992 г. до 23.07.2012 г.

Пореден № по справка 1
Книга ПРЕХВЪРЛЯНИЯ
Тип акт ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ 
Година 2005

*В Справката в Служба по вписванията – Каварна липсва информация за имота и страните по отбелязаното правоотношение.

 • Моторни превозни средства
Година Вид на превозното средство Марка Цена Собственик Правно основание Произход на средствата
*2003 Лек автомобил Опел Кадет, 1991 г. 1000 Калин Калпакчиев Покупко-продажба Доходи от трудово правоотношение
2008 Лек автомобил Ситроен Пикасо 3500 лв. Калин Иванов Калпакчиев Покупко-продажба заплата
 • Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2008 г.
  *Данните, отбелязани със звезда, са извлечени от декларацията по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ /ЗИД ЗСВ, ДВ., бр.  50.2012 г./, подадена от Калин Калпакчиев на 30.07.2012 г.
 • Банкови влогове /депозити/

 

Година               Размер на средствата                Вид на валутата                Титуляр на влога                                    В страната В чужбина Произход на средствата
2011 5400 BGN Елизабет Л. Петрова – Калпакчиева да   дарения
2011 13000 BGN Елизабет Л. Петрова – Калпакчиева да   дарения

Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2011  г

 • Задължения над 5 000 лв
Година Вид Размер Титуляр Правно основание Към банки Към ФЛ/ЮЛ
2011 Банков кредит 87 400

EUR

Елизабет Л. Петрова – Калпакчиева Договорна ипотека „Уникредит Булбанк” АД  
2011 Банков кредит 20 000

BGN

Калин Иванов Калпакчиев Потребителски кредит „Уникредит кънсюмър файненсинг” АД  
2011 Банков кредит 37 000

EUR

Калин Иванов Калпакчиев Договорна ипотека „Уникредит Булбанк” АД Погасен изцяло
2010 Кредитна карта 3 000

EUR

Елизабет Л. Петрова Договор за банков кредит ПИБ  
2009 Договор за кредит 6 000

BGN

Калин Иванов Калпакчиев Договор за кредит   Взаимноспомагателна каса на ВКС на РБ
2009 Договор за овърдрафт 10 000

BGN

Калин Иванов Калпакчиев Договор за кредит „Уникредит Булбанк” АД  
2008 Остатък по Договор за кредит с “Уникредит – Булбанк” АД към 31.12.2008 г. 33 000 EUR Калин Иванов Калпакчиев Договор за ипотечен кредит Уникредит Булбанк” АД  
2007 Остатък по договор за кредит от 2005 г. с “Биохим” АД към 31.12.2007 г. 34 567 EUR Калин Иванов Калпакчиев Договор за ипотечен кредит „Биохим” AI  – “Уникредито” АД Юридически лица
 • Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007,  200820092010  и 2011 г.
 • Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 2000 лева
Година Видове доход от Размер на дохода
  На декларатора
/лв./
На съпруга
/лв./
 2007 Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност 559 – 
 • Източник: Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2007 г. 
 • Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността
Година Вид на разхода Размер на разхода валута Разходите са направени
В полза на декларатора За чия сметка е направен разходът В полза на съпруг/а или ненавършили пълн. деца За чия сметка е направен разходът
2010 Обучение на магистрати 1720  EUR да Европейска мрежа за съдебно обучение (REFG) не не

 • Източник:
   Декларация по ЗПИЛЗВДД за 2010 г. 
 • Доходи през предходната календарна година, оповестени в декларация по чл. 19а, ал.1 и чл. 22, ал. 5 ЗСВ
Доход от: Размер на дохода
Доходи от трудови правоотношения Калин Калпакчиев – 42 949, 93 лв.

Елизабет Петрова-Калпакчиева – 30 378, 98 лв.

Доходи от извънтрудови правоотношения Калин Калпакчиев -890, 79 лв.

Иван Калпакчиев – 1680 лв. – Доход от граждански договор

 • Участие в НПО

Калин Калпакчиев е член на Правно-етичната и на Комуникационната комисия към управителния съвет на „Съюза на съдиите в България”

 • Принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

На съдия Калин Иванов Калпакчиев е извършена една проверка от Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия на 25.06.2008 г. Заключението е „неустановена принадлежност”.
Източникwww.comdos.bg

 


20 Comments

 1. Hi to all, how is everything, I think every one is getting more
  from this web site, and your views are pleasant in favor of new people.

 2. Willie says:

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly
  informative. I’m gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. A lot of people will be benefited from your writing. Cheers!

 3. Ruben says:

  Thanks for another informative web site. The place else may I get
  that kind of information written in such a perfect approach?
  I have a venture that I am simply now operating on, and I’ve been at the glance out for such info.

 4. I am sure this article has touched all the internet viewers, its really really fastidious article on building up new weblog.

 5. Robt says:

  Wow, this post is fastidious, my younger sister is analyzing these things, so I am going to let know her.

 6. Manuel says:

  This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I’ve joined your feed and look
  forward to seeking more of your excellent post. Also, I have shared your site in my social networks!

 7. Piece of writing writing is also a fun, if you be acquainted with then you can write if not it is complex to write.

 8. It’s hard to find educated people about this topic, but you sound like you know what you’re talking about!
  Thanks

 9. Zoila says:

  Yes! Finally something about Знакомства
  Елец.

 10. I every time used to read post in news papers but now as I am a user of web so
  from now I am using net for articles, thanks to web.

 11. My partner and I stumbled over here coming from a different web page and
  thought I might check things out. I like what I see so now i’m following you. Look forward to exploring your web page repeatedly.

 12. Hi there mates, how is all, and what you desire to say concerning this post, in my view its genuinely remarkable in
  support of me.

 13. What a data of un-ambiguity and preserveness of precious knowledge regarding unexpected feelings.

 14. Percy says:

  I got this site from my friend who informed me on the topic of this
  web site and at the moment this time I am browsing this
  site and reading very informative content at this place.

 15. Unquestionably believe that which you said. Your favorite
  reason seemed to be on the internet the simplest thing to be
  aware of. I say to you, I definitely get irked while people
  consider worries that they just do not know about.
  You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole thing without having side-effects , people can take a
  signal. Will probably be back to get more. Thanks

 16. I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a
  very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit
  more often. Did you hire out a designer to create your theme?
  Outstanding work!

 17. Delila says:

  I’m curious to find out what blog system you are working with? I’m having some small security problems with my latest site and I would
  like to find something more secure. Do you have any suggestions?

 18. Ardis says:

  For latest news you have to pay a quick visit web and on the
  web I found this website as a most excellent site for hottest updates.

 19. Бързи заеми и всички видове бързи
  кредити
  Сайт за бързи заеми и потребителски кредити
  в България
  Пари назаем до 24 часа с бърз кредит
  В този уеб сайт ще намерите списък на фирми предлагащи бърз заем,
  в които получавате парите до 24 часа, предложения за бърз
  потребителски кредит над 399 лв, както и актуални промоции , списък с офисите на компаниите по градове,
  микрокредити за малкия бизнес,
  удобен филтър за бързо намиране на най-добрата оферта, калкулатор, услуги с изцяло онлайн процес за кандидатстване и взимане на
  парите, полезна информация.

 20. Мерси , много полезна информация.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: